Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Dobra formacja uczniów

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Szko­ła kato­lic­ka nie może zapo­mnieć o prze­ka­zy­wa­niu rze­czy­wi­sto­ści i war­to­ści ducho­wych i reli­gij­nych oraz o ewan­ge­li­za­cji. (…) W pro­ce­sie naucza­nia i wycho­wa­nia szko­ła kato­lic­ka powin­na odgry­wać bar­dzo waż­ną rolę. Nie mniej­szą wagę powin­na przy­kła­dać tak do for­ma­cji inte­lek­tu­al­nej, ludz­kiej, jak i zawo­do­wej. Zauważ­my, jak waż­ne w dzi­siej­szym świe­cie jest wycho­wa­nie uczci­we­go czło­wie­ka, na któ­re­go sło­wie moż­na pole­gać. (…) Wie­dza książ­ko­wa na nie­wie­le się przy­da, jeśli mło­de­mu czło­wie­ko­wi zabrak­nie umie­jęt­no­ści kry­tycz­ne­go myśle­nia i podej­ścia do pro­ble­mów. Poziom oma­mie­nia spo­łe­czeń­stwa przez rzą­dzą­cych jest dziś bar­dzo wyso­ki. Dzię­ki mediom kon­tro­lu­ją oni ludz­ką świa­do­mość, dla­te­go tak istot­ne jest dziś naby­cie umie­jęt­no­ści kry­tycz­ne­go spoj­rze­nia na rze­czy­wi­stość. (…) Zwróć­my uwa­gę, że im lep­sza będzie for­ma­cja uczniów, tym lepiej będą oni przy­go­to­wa­ni do przy­szłe­go życia i pra­cy.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. dla Zespo­łu Szkół Sale­zjań­skich im. Bło­go­sła­wio­nej Piąt­ki Poznań­skiej z oka­zji roz­po­czę­cia nowe­go roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go, Poznań, 1 IX 2014 r.