Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Przynależność do wspólnoty

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Ojciec Świę­ty Jan Paweł II pisał w swo­jej ostat­niej ency­kli­ce, że „Kościół żyje Eucha­ry­stią”. To jest fun­da­men­tal­na praw­da, wyzna­cza­ją­ca cha­rak­ter i for­mę życia każ­dej wspól­no­ty para­fial­nej i całe­go Kościo­ła. Ta praw­da skła­nia nas po raz kolej­ny do zasta­no­wie­nia się i posta­wie­nia sobie pyta­nia, jakie miej­sce w naszym życiu zaj­mu­je nie­dziel­na Msza świę­ta. Jest to pyta­nie skie­ro­wa­ne nie tyle do nas, bio­rą­cych żywy udział w litur­gii nie­dziel­nej, ale przede wszyst­kim do tych, dla któ­rych Eucha­ry­stia prze­sta­ła być punk­tem odnie­sie­nia. Cho­ciaż sta­ty­sty­ki Kościo­ła w Pol­sce mówią wyraź­nie, że fre­kwen­cja na Mszy nie­dziel­nej jest wyż­sza w naszych die­ce­zjach na połu­dniu kra­ju (…) to przy­naj­mniej poło­wa naszych ochrzczo­nych bra­ci i sióstr żyje na mar­gi­ne­sie Kościo­ła. Wyda­je się, że Chry­stus ma im nie­wie­le do powie­dze­nia, że mogą sobie bez Nie­go, na wła­sną rękę urzą­dzić życie. Stąd zada­nie dla nas wszyst­kich, dla kato­lic­kich rodzin, by mło­de poko­le­nie, wkra­cza­ją­ce w doj­rza­łe życie, odkry­wa­ło pięk­no wspól­nej modli­twy, sens przy­na­leż­no­ści do wspól­no­ty para­fial­nej, w któ­rej moż­na zna­leźć opar­cie, w któ­rej moż­na doświad­czyć soli­dar­no­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Myśle­ni­cach, 8 IX 2014 r.