Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Na rzecz zniewolonych

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Jezus namasz­czo­ny Duchem Świę­tym, zapo­wia­da swój pro­gram w nastę­pu­ją­cych sło­wach: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie nama­ścił. Posłał mnie, by gło­sić dobrą nowi­nę ubo­gim, by opa­try­wać rany serc zła­ma­nych, by zapo­wia­dać wyzwo­le­nie jeń­com i więź­niom swo­bo­dę; aby obwiesz­czać rok łaski Pań­skiej” (Iz 61,1–2). Sło­wa te ujaw­nia­ją, iż głów­nym kie­run­kiem tego pro­gra­mu będzie dzia­ła­nie na rzecz znie­wo­lo­nych. Miło­sier­dzie, w miej­sce samej spra­wie­dli­wo­ści. Dru­gim punk­tem tego pro­gra­mu będzie zba­wie­nie nie tyl­ko dla Żydów, ale tak­że dla wszyst­kich pozo­sta­łych naro­dów. Na to wła­śnie zwra­ca uwa­gę przy­kład nie­wia­ry Żydów w pro­roc­kie posłan­nic­two Jezu­sa („Czy nie jest to syn Józe­fa?”). Na to samo zwra­ca­ją naszą uwa­gę rów­nież dwa pozy­tyw­ne przy­kła­dy wia­ry pogan. Ubo­ga wdo­wa z Sarep­ty, któ­ra nie była Żydów­ką ani oso­bą wie­rzą­cą w Jah­we, przyj­mu­je nie­zna­ne­go pro­ro­ka. Gdy ten pro­si ją o coś do jedze­nia i zapew­nia, że Bóg nie pozwo­li jej umrzeć z gło­du, ona mu wie­rzy, choć nic o nim nie wie. Dru­gi przy­kład, to zno­wu nie-Żyd, Syryj­czyk Naaman, któ­ry wie­rzy nawet tyl­ko sło­wom sług pro­ro­ka i osta­tecz­nie zosta­je uzdro­wio­ny.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kona­rze­wie, 1 IX 2014 r.