Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Ez 18,25–28; Flp 2,1–11; Mt 21,28–32

NAWRÓCENIE PROWADZI DO ZBAWIENIA

Słowa życia
Jezus powie­dział do arcy­ka­pła­nów i star­szych ludu:
Co myśli­cie? Pewien czło­wiek miał dwóch synów. Zwró­cił się do pierw­sze­go i rzekł: „Dziec­ko, idź dzi­siaj i pra­cuj w win­ni­cy”. Ten odpo­wie­dział: „Idę, Panie”, lecz nie poszedł. Zwró­cił się do dru­gie­go i to samo powie­dział. Ten odparł: „Nie chcę”. Póź­niej jed­nak opa­mię­tał się i poszedł. Któ­ryż z tych dwóch speł­nił wolę ojca? Mówią Mu: Ten dru­gi. Wte­dy Jezus rzekł do nich: Zapraw­dę powia­dam wam: Cel­ni­cy i nie­rząd­ni­ce wcho­dzą przed wami do kró­le­stwa nie­bie­skie­go. Przy­szedł bowiem do was Jan dro­gą spra­wie­dli­wo­ści, a wyście mu nie uwie­rzy­li. Cel­ni­cy zaś i nie­rząd­ni­ce uwie­rzy­li mu. Wy patrzy­li­ście na to, ale nawet póź­niej nie opa­mię­ta­li­ście się, żeby mu uwie­rzyć.
ROZWAŻANIE
Bóg posy­ła pro­ro­ków zasad­ni­czo z jed­nym fun­da­men­tal­nym wezwa­niem – jest to wezwa­nie do nawró­ce­nia, do zmia­ny życia. Gdy pro­rok wyty­ka nie­pra­wość, gdy wska­zu­je na to, co słusz­ne i spra­wie­dli­we, gdy prze­ko­nu­je o miło­ści Boga i Jego nie­po­ję­tym miło­sier­dziu, to sta­wia sobie jeden cel – by czło­wiek wybrał wła­ści­wą dro­gę. Sta­je się to moż­li­we pod jed­nym warun­kiem: trze­ba uznać swój błąd i wzbu­dzić pra­gnie­nie nowe­go, inne­go życia. Przy­po­wieść o synach zapro­szo­nych do pra­cy w win­ni­cy wska­zu­je na pod­sta­wo­wą prze­szko­dę na dro­dze nawró­ce­nia – jest to prze­ko­na­nie, że nie muszę nic zmie­nić, bo jestem wystar­cza­ją­co spra­wie­dli­wy i solid­ny. Tak też żydzi odrzu­ci­li i Jana Chrzci­cie­la, i Jezu­sa. Ani nie weszli na dro­gę spra­wie­dli­wo­ści uka­za­ną przez Jana, ani nie przy­ję­li miło­sier­dzia gło­szo­ne­go przez Jezu­sa.

rs