Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Ez 18,25–28; Flp 2,1–11; Mt 21,28–32

NAWRÓCENIE PROWADZI DO ZBAWIENIA

Słowa życia
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, Panie”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
ROZWAŻANIE
Bóg posyła proroków zasadniczo z jednym fundamentalnym wezwaniem – jest to wezwanie do nawrócenia, do zmiany życia. Gdy prorok wytyka nieprawość, gdy wskazuje na to, co słuszne i sprawiedliwe, gdy przekonuje o miłości Boga i Jego niepojętym miłosierdziu, to stawia sobie jeden cel – by człowiek wybrał właściwą drogę. Staje się to możliwe pod jednym warunkiem: trzeba uznać swój błąd i wzbudzić pragnienie nowego, innego życia. Przypowieść o synach zaproszonych do pracy w winnicy wskazuje na podstawową przeszkodę na drodze nawrócenia – jest to przekonanie, że nie muszę nic zmienić, bo jestem wystarczająco sprawiedliwy i solidny. Tak też żydzi odrzucili i Jana Chrzciciela, i Jezusa. Ani nie weszli na drogę sprawiedliwości ukazaną przez Jana, ani nie przyjęli miłosierdzia głoszonego przez Jezusa.

rs