Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

DWUDZIESTY SZÓSTY TYDZIEŃ ZWYKŁY 29 IX – 4 X 2014

PONIEDZIAŁEK

Dn 7,9–10.13–14; J 1,47–51
ŚWIĘTO ŚW. ARCHANIOŁÓW:
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
Słowo Boże: „Skąd mnie znasz?”. Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim zawołał cię Filip…”. Potem Jezus powiedział do Natanaela: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”. Jezus zauważył czyste serce Natanaela, pozbawione podstępu, wolne od jakiejkolwiek manipulacji, od naciągania poglądów własnych czy naginania opinii innych, by zyskać coś dla siebie. Człowiek pozbawiony podstępu z wielką prostotą odczytuje zdarzenia i dlatego widzi bardzo dużo, więcej niż inni – widzi aniołów Bożych. Po prostu spostrzega obecność Boga, który wciąż działa w jego życiu.
Modlitwa dnia: Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą.
WTOREK
Hi 3,1–3.11–17.20–23; Łk 9,51,56
Słowo Boże: Przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Wtedy to uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. Nie oszczędzał faryzeuszów, gdy mówił: groby pobielane, plemię żmijowe… Tym razem, choć odrzucony, nie wypowiada jednego słowa krytyki; wręcz przeciwnie, zakazuje uczniom zniszczyć miasto. Jezus z pewnością wiedział, ale my najczęściej nie znamy powodów ludzkich uporów, nałogów, niezrozumienia ważnych spraw i dlatego musimy zachować powściągliwość w ocenianiu swych braci.
Modlitwa dnia: Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma Świętego, spraw, aby Twój lud obficie karmił się Twoim słowem i znajdował w nim źródło życia.
ŚRODA
Hi 9,1–12.14–16; Łk 9,57–62
Słowo Boże: Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. To nic nowego, że Jezus stawia wymagania, że zaskakuje zdecydowaniem i radykalizmem, a może nawet zniechęca. Każdy postępujący za Jezusem musi wcześniej czy później poznać smak owego zdecydowania i radykalizmu. Doświadczy także zniechęcenia. A wszystko po to, by jeszcze piękniejszą okazała się wola kroczenia za Mistrzem. Nie lękajmy się drogi oczyszczenia.
Modlitwa dnia: Boże, Ty otwierasz bramy swojego Królestwa pokornym i małym, spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę.
CZWARTEK
Wj 23,20–23; Mt 18,1–5.10
WSPOMNIENIE ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW
Słowo Boże: I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jezus przypomina, że każdy ma przed Bogiem orędownika – Anioła. Wypowiada te słowa jakby na marginesie ważnego pouczenia: nie wolno gardzić człowiekiem, także dzieckiem (choć dla nas to oczywiste, takim nie było to wówczas), bo każdego od początku życia ceni Stwórca, oddając go w opiekę Anioła Stróża. Skoro Bóg tak opiekuje się każdym, nie możemy postępować inaczej.
Modlitwa dnia: Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam, jak stróżów, Twoich świętych Aniołów, spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności.
PIĄTEK
Hi 38,1.12–21;40,3–5; Łk 10,13–16
Słowo Boże: Jezus powiedział: „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam… Różne są reakcje miast wobec Proroka i jego słowa. Nikt z nas nie wie, dlaczego to samo słowo i to samo świadectwo w jednym wywołuje pragnienie Boga i nawrócenie, w innym obojętność, a w jeszcze innym agresję. A bywa jeszcze i tak, że w tym samym człowieku jedno słowo Boga jest przyjmowane z entuzjazmem, inne z obojętnością, a jeszcze inne odrzucane. Czy to nie grozi także nam?
Modlitwa dnia: Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego.
SOBOTA
Hi 42,1–3.5–6.12–17; Łk 10,17–24
Słowo Boże: „Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. Mogli pokonać złe duchy, uzdrawiać chorych, zwalczyć skutecznie przeciwności. Upojeni sukcesem mogli zapomnieć, że poszli służyć Jezusowi, że Jego mocą powstało dobro, które wyszło z ich rąk. Że źródłem ich skuteczności było zjednoczenie z Mistrzem. Na tym zależy Jezusowi, by ten, kto jest z Nim zjednoczony, innych tego przede wszystkim uczył: jak być każdego dnia z Jezusem.
Modlitwa dnia: Boże, Ty sprawiłeś, że święty Franciszek z Asyżu żyjąc w ubóstwie i pokorze upodobnił się do Chrystusa, daj, abyśmy idąc tą drogą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą pełni wesela i miłości.