Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Niezwykła moc różańca

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Zbli­ża się paź­dzier­nik, nazy­wa­ny czę­sto „mie­sią­cem różań­co­wym”. W kościo­łach wier­ni gro­ma­dzą się na wspól­ną modli­twę, a wie­le rodzin czy­ni to rów­nież w swo­ich domach. Pod­trzy­muj­my tę pięk­ną tra­dy­cję. Umoc­nie­ni przy­kła­dem i naucza­niem św. Jana Paw­ła II, wzno­śmy ku Bogu modli­twę uwiel­bie­nia i proś­by. W liście o różań­cu Ojciec Świę­ty przy­po­mniał nam, że w tra­dy­cji Kościo­ła ist­nia­ły dwie szcze­gól­ne inten­cje modli­twy różań­co­wej. Było to woła­nie o pokój na świe­cie i bło­go­sła­wień­stwo dla rodzin. Oby­dwie inten­cje są dziś nie­zwy­kle aktu­al­ne. W wie­lu miej­scach świa­ta trwa­ją wal­ki, a ich skut­ki odczu­wa­ją całe naro­dy. Rów­nież rodzi­na jest z wie­lu stron zagro­żo­na. Tej pro­ble­ma­ty­ce poświę­co­ny będzie synod bisku­pów, któ­ry będzie obra­do­wał w paź­dzier­ni­ku w Rzy­mie. Mając świa­do­mość nie­zwy­kłej mocy różań­ca, zwra­cam się z gorą­cą proś­bą do dusz­pa­ste­rzy i wier­nych świec­kich, aby z jesz­cze więk­szą tro­ską gro­ma­dzi­li się w paź­dzier­ni­ku na tę modli­twę. Pro­śmy dobre­go Boga, przez wsta­wien­nic­two Nie­po­ka­la­nej Mat­ki, aby obda­rzył świat poko­jem i umoc­nił wszyst­kie rodzi­ny.

Wezwa­nie Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go do Modli­twy Różań­co­wej, 21 IX 2014 r.