Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Jubileusz to czas przebaczenia

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Według Biblii mały jubi­le­usz to obcho­dzo­ny co sie­dem lat rok sza­ba­so­wy, a duży jubi­le­usz przy­pa­da w co pięć­dzie­sią­tym roku, czy­li po sied­miu małych jubi­le­uszach. Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną biblij­ne­go jubi­le­uszu jest amne­stia, po 49 latach obo­wią­zy­wa­nia pra­wa moj­że­szo­we­go nastę­po­wał bowiem rok miło­sier­dzia, kie­dy Izra­eli­tom zwra­ca­no wol­ność i wła­sność wcze­śniej przez nich utra­co­ną. W stu­le­cie budo­wy kościo­ła wspo­mi­na­my nie tyl­ko wyda­rze­nie histo­rycz­ne, ale nade wszyst­ko wyda­rze­nie teo­lo­gicz­ne. Budy­nek kościo­ła ma bowiem, oprócz histo­rii mate­rial­nej, tak­że swo­ją histo­rię ducho­wą. To ona nada­je mu jego wła­ści­we zna­cze­nie w tym wszyst­kim, co przez nie­go doko­nu­je się pośród wier­nych. A świą­ty­nia ta od samych swo­ich począt­ków uczy­ła ludzi miło­sier­dzia. Praw­dzi­wy jubi­le­usz to wła­śnie czas miło­sier­dzia i prze­ba­cze­nia pole­ga­ją­cy na tym, że każ­dy z nas z powro­tem może stać się peł­no­praw­nym dziec­kiem Bożym. Dla­te­go tym, co jubi­le­usz może wnieść w życie każ­dej para­fii, jest prze­ba­cze­nie sobie nawza­jem. To ono nada­je sens i war­tość wszyst­kim uro­czy­stym obcho­dom. Ma je wów­czas tak­że modli­twa zano­szo­na do miło­sier­ne­go Boga o bło­go­sła­wień­stwo dla wszyst­kich tych, któ­rzy two­rzą para­fię.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­stej Mszy św. w koście­le św.
Anto­nie­go Padew­skie­go w Ksią­żu Wlkp. z oka­zji stu­le­cia powsta­nia, 21 IX 2014 r.