Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wartości chrześcijańskie to podstawa

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Mamy za sobą wie­lo­wie­ko­wą histo­rię, z jej nie­zwy­kły­mi osią­gnię­cia­mi w zakre­sie cywi­li­za­cji, nauki i kul­tu­ry. Dzie­li­li­śmy się i nadal dzie­li­my tymi zdo­by­cza­mi ludz­kie­go ducha z inny­mi obsza­ra­mi świa­ta. Ale mamy rów­nież za sobą histo­rię mniej chwa­leb­nych napięć i kon­flik­tów, prze­mo­cy i wojen. Łączy nas doświad­cze­nie i pamięć o zwy­cię­stwach czło­wie­ka, ale tak­że o jego prze­gra­nych na naszej euro­pej­skiej zie­mi. Dwa tysią­ce lat temu w tę rze­czy­wi­stość wkro­czy­ła Ewan­ge­lia z jej praw­dą o Bogu i czło­wie­ku, o jego god­no­ści i osta­tecz­nym prze­zna­cze­niu. Ta praw­da zaczę­ła prze­ni­kać do ludz­kich serc i umy­słów, ale tak­że kształ­to­wać życie wspól­not i śro­do­wisk. War­to­ści chrze­ści­jań­skie legły u pod­staw euro­pej­skiej cywi­li­za­cji i kul­tu­ry. To nas połą­czy­ło, pomi­mo wszyst­kich róż­nic. Syno­ni­mem zba­wie­nia jest jed­ność. Jezus Chry­stus umarł po to, „by – jak czy­ta­my w Ewan­ge­lii św. Jana – roz­pro­szo­ne dzie­ci Boże zgro­ma­dzić w jed­no” (J 11,52). On, Jezus Chry­stus, jest naszym poko­jem, bo pojed­nał nas rady­kal­nie z Bogiem, dla­te­go jest tak­że źró­dłem poko­ju w naszych rela­cjach z bliź­ni­mi.

Frag­ment wystą­pie­nia na XIV Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji z cyklu „Rola Kościo­ła kato­lic­kie­go w pro­ce­sie inte­gra­cji euro­pej­skiej”, Toma­szo­wi­ce, 26 IX 2014 r.