Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Rozwód jest dramatem

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Każ­dy, kto wcho­dzi w mał­żeń­stwo, pra­gnie zawar­cia mał­żeń­stwa praw­dzi­we­go, pra­gnie mieć dzie­ci, na pierw­szym miej­scu sta­wia szczę­ście. Na począt­ku jest pra­gnie­nie rado­sne­go życia rodzin­ne­go i mał­żeń­skie­go. Rola Kościo­ła pole­ga na wspie­ra­niu tego natu­ral­ne­go dąże­nia zwią­za­ne­go z mał­żeń­stwem, pod­bu­do­wa­nie tego natu­ral­ne­go pra­gnie­nia. Zwięk­sza­ją­ca się licz­ba roz­pa­da­ją­cych się mał­żeństw budzi wiel­ki smu­tek. To poka­zu­je na sła­bość wia­ry ludzi i na ich sła­bość psy­chicz­ną. Ludzie coraz bar­dziej swo­je życie usta­wia­ją na przy­jem­ność, zamiast na praw­dę. Na dłu­gi dystans rodzi­na i cały naród mogą prze­trwać, jeśli są ukie­run­ko­wa­ne na praw­dę. Ist­nie­je pra­wo dzie­ci do rodzi­ców, dzie­ci mają pra­wo do swo­ich rodzi­ców. Roz­wód jest dra­ma­tem dla dzie­ci, któ­ry może skut­ko­wać nie­zdol­no­ścią do mał­żeń­stwa w przy­szło­ści. Papież podej­mu­je temat rodzi­ny, ponie­waż jest on naj­istot­niej­szy dla budo­wy spo­łe­czeń­stwa i Kościo­ła. W związ­ku z tym na cze­le pań­stwa powin­ni stać ludzie, któ­rzy mają wszyst­ko poukła­da­ne w gło­wie według porząd­ku Boże­go, któ­rzy wie­dzą, jaką war­to­ścią jest rodzi­na dla Ojczy­zny i któ­rzy mogli­by stać się auto­ry­te­tem dla innych.

Frag­ment roz­mo­wy z KAI przed III Nad­zwy­czaj­nym Zgro­ma­dze­niem Ogól­nym Syno­du Bisku­pów nt. Rodzi­ny, zwo­ła­nym przez papie­ża Fran­cisz­ka, 26 IX 2014 r.