Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 25,6–10a; Flp 4,12–14.19–20; Mt 22,1–10

PRZYPOWIEŚĆ O ZAPROSZONYCH NA UCZTĘ

Jezus w przy­po­wie­ściach mówił do arcy­ka­pła­nów i star­szych ludu: Kró­le­stwo nie­bie­skie podob­ne jest do kró­la, któ­ry wypra­wił ucztę wesel­ną swe­mu syno­wi. Posłał więc swo­je słu­gi, żeby zapro­szo­nych zwo­ła­li na ucztę, lecz ci nie chcie­li przyjść. Posłał jesz­cze raz inne słu­gi z pole­ce­niem: „Powiedz­cie zapro­szo­nym: Oto przy­go­to­wa­łem moją ucztę: woły i tucz­ne zwie­rzę­ta pobi­te i wszyst­ko jest goto­we. Przyjdź­cie na ucztę”. Lecz oni zlek­ce­wa­ży­li to i poszli: jeden na swo­je pole, dru­gi do swe­go kupiec­twa; a inni pochwy­ci­li jego słu­gi i znie­wa­żyw­szy ich, poza­bi­ja­li. Na to król uniósł się gnie­wem. Posłał swe woj­ska i kazał wytra­cić owych zabój­ców, a mia­sto ich spa­lić.
ROZWAŻANIE
Przy­po­wieść o uczcie kró­lew­skiej jest meta­fo­rą nasze­go życia. Jeste­śmy zapro­sze­ni – wciąż zapra­sza­ni przez Boga – na dro­gę wia­ry, do wspól­no­ty Kościo­ła, do pod­ję­cia zadań wyni­ka­ją­cych z życio­we­go powo­ła­nia. Osta­tecz­nie to zapro­sze­nie spro­wa­dza się do jed­ne­go: Pan ocze­ku­je na nas w wiecz­no­ści. Czy to roz­sąd­ne, by rezy­gno­wać z tak cen­nej per­spek­ty­wy? A czy to roz­sąd­ne i zara­zem moż­li­we, że ktoś rezy­gnu­je z kró­lew­skie­go zapro­sze­nia? Oka­zu­je się moż­li­we. I dla­te­go jest to real­ne nie­bez­pie­czeń­stwo. Bo może­my doraź­ne korzy­ści posta­wić ponad korzyść wiecz­ną.

rs