Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki – 6.06.2010 r.


Takie jest prze­sła­nie, któ­re nasz bło­go­sła­wio­ny Męczen­nik prze­ka­zu­je nam wła­śnie dzi­siaj. Chrze­ści­ja­nin jest świad­kiem dobra i praw­dy. Chrze­ści­ja­nin prze­ży­wa jako „bło­go­sła­wień­stwo” ubó­stwo, smu­tek, nie­sie­nie poko­ju oraz prze­śla­do­wa­nia, ponie­waż Jezus mówi: „Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy cier­pią prze­śla­do­wa­nie dla spra­wie­dli­wo­ści, albo­wiem do nich nale­ży kró­le­stwo nie­bie­skie. Bło­go­sła­wie­ni jeste­ście, gdy [ludzie] wam urą­ga­ją i prze­śla­du­ją was, i gdy z mego powo­du mówią kłam­li­wie wszyst­ko złe na was. Ciesz­cie się i raduj­cie, albo­wiem wasza nagro­da wiel­ka jest w nie­bie. Tak bowiem prze­śla­do­wa­li pro­ro­ków, któ­rzy byli przed wami” (Mt 5,10–12). To wszyst­ko było wier­nie reali­zo­wa­ne przez nasze­go Bło­go­sła­wio­ne­go, mimo że zada­wa­no gwałt jego kapłań­skie­mu sumie­niu i prze­śla­do­wa­no go aż do kre­su jego życia. Ale Jezus nie pozo­sta­wił swe­go umi­ło­wa­ne­go syna w obję­ciach zła i śmier­ci. Podob­nie jak postą­pił z dziec­kiem wdo­wy z Nain (Łk 7,11–17), tak rów­nież dla tego wybra­ne­go syna Jezus przy­go­to­wał chwa­łę w nie­bie, a teraz tak­że i na zie­mi. Dzi­siaj Bóg zwra­ca się do Kościo­ła w Pol­sce i do Kościo­ła powszech­ne­go, aby prze­stał pła­kać, ponie­waż ten Jego syn żyje w chwa­le nie­ba. Jezus jest życiem i zmar­twych­wsta­niem. On uni­ce­stwia śmierć i zepsu­cie. W Nim żyje­my, poru­sza­my się i jeste­śmy. Cyryl Alek­san­dryj­ski mówi, że Chry­stus „zli­to­wał się nad kobie­tą i, aby zatrzy­mać jej łzy, roz­ka­zał: Nie płacz. Natych­miast usu­nię­ty został powód jej pła­czu”. Współ­czu­cie Jezu­sa dla bole­ją­cej mat­ki jest w isto­cie współ­czu­ciem, jakie nasz Pan żywi dla swo­je­go Kościo­ła, świę­tej Mat­ki ochrzczo­nych, kie­dy opła­ku­je on swo­ich synów, pro­wa­dzo­nych na śmierć przez nie­przy­ja­ciół dobra. Mat­ka Kościół mar­twi się o nich i orę­du­je u Syna Boże­go, aby opie­ko­wał się nimi, co wię­cej – aby ich przy­wró­cił do życia. Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia koń­czy się sło­wa­mi, że wieść o tym „roze­szła się po całej Judei i po całej oko­licz­nej kra­inie” (Łk 7,17).

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w cza­sie Mszy św. beaty­fi­ka­cyj­nej ks. Jerze­go Popie­łusz­ki przez ks. kard. Ange­lo Ama­to