Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Ideał świętości

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Fascy­nu­ją­ca oso­bo­wość i dzie­ło życia Jana Paw­ła II nie prze­sta­ją być przed­mio­tem naszej reflek­sji i zadu­my, choć od jego śmier­ci mija już dzie­sią­ty rok. W tym cza­sie, sto­sun­ko­wo krót­kim, docze­ka­li­śmy się kolej­no jego beaty­fi­ka­cji i kano­ni­za­cji – jego „wstę­po­wa­nia” do chwa­ły ołta­rzy. (…) On nadal prze­ma­wia, inspi­ru­je, wska­zu­je dro­gę. On nadal, i to w spo­sób zna­czą­cy, jest obec­ny w życiu Kościo­ła – wiel­kiej wspól­no­ty zmar­twych­wsta­łe­go Pana. (…) Świę­tość może i powin­na znaj­do­wać swój wyraz w naszych oso­bi­stych posta­wach i zacho­wa­niach, w naszej miło­ści Boga i bliź­nie­go. Ale ide­ał świę­to­ści powi­nien rów­nież kształ­to­wać styl i kli­mat naszych rodzin i śro­do­wisk, nasze­go życia spo­łecz­ne­go i poli­tycz­ne­go. Z jed­nej stro­ny, zda­jąc sobie spra­wę z naszej grzesz­no­ści, powin­ni­śmy się codzien­nie nawra­cać, wal­czyć z oso­bi­sty­mi i zbio­ro­wy­mi wada­mi, ze sła­bo­ścia­mi, z nie­wier­no­ścią, ze skłon­no­ścia­mi do kłót­ni, do ego­izmu par­tyj­ne­go, do chro­nicz­nej nie­chę­ci wobec ina­czej myślą­cych. Z dru­giej stro­ny może­my i powin­ni­śmy czy­nić wszyst­ko, aby przy pol­skim sto­le było miej­sce dla wszyst­kich.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w dniu Papie­skim, Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II, Kra­ków, 12 X 2014 r.