Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Kryzys rodziny

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Z jed­nej stro­ny jest jasny obraz kry­zy­su rodzi­ny na całym świe­cie. Z dru­giej woła­nie o pomoc. Te dwie rze­czy są pew­ne. Na zna­le­zie­nie lekar­stwa musi­my jed­nak jesz­cze pocze­kać. (…) Przy­kła­dem podej­ścia do spra­wy kry­zy­su mał­żeń­stwa na całym świe­cie, roz­wo­dów i nie­szczęść, jakie to wszyst­ko nie­sie dla dzie­ci, są z jed­nej stro­ny sło­wa, że trze­ba przy­cho­dzić z pomo­cą samym mał­żeń­stwom w ich for­ma­cji, co jest zro­zu­mia­łe i koniecz­ne. To jest pomoc dusz­pa­ster­ska. Ale trze­ba też iść w takim kie­run­ku, żeby przy­spie­szyć pro­ce­sy sądo­we o unie­waż­nie­nie mał­żeń­stwa czy nawet prze­no­sić je na dro­gę admi­ni­stra­cyj­ną, co wzbu­dzi­ło kry­ty­kę. (…) Czy to jest wła­ści­wa dro­ga pój­ścia za tym, co bie­żą­ca chwi­la wyma­ga? Stąd też jeden z ojców syno­dal­nych nazwał pró­by takie­go lecze­nia cho­re­go, czy­li sta­nu mał­żeń­stwa i rodzi­ny, lekar­stwem, któ­re jest gor­sze od cho­ro­by. Czy­li jako spo­sób, któ­ry nie przy­nie­sie peł­niej­sze­go sza­cun­ku dla Ewan­ge­lii i nie wia­do­mo też, na ile pomo­że samym zain­te­re­so­wa­nym, bo w ten spo­sób moż­na dopro­wa­dzić do zba­ga­te­li­zo­wa­nia w ogó­le spra­wy roz­wo­dów.