Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Wj 22,20–26; 1 Tes 5c–10; Mt 22,34–40

NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIE

Fot. Wikimedia Commons

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
ROZWAŻANIE
Przykazanie miłości Boga było dobrze znane faryzeuszom (mówił o tym wyraźnie Stary Testament). Również przykazanie miłości bliźniego nie było czymś nowym. A jednak połączenie tychże przykazań jest kolejnym krokiem, który wykonuje Jezus, bo czyni z tych dwóch różnych nakazów jeden fundament, który przenika zarówno Stare, jak i Nowe Przymierze. Jest jedno ludzkie serce, jest jedna miłość. Jeśli jest prawdziwa i pełna, obejmuje i Boga, i człowieka. Zniekształcona będzie widzieć tylko Boga, pomijając człowieka, lub zauważy człowieka, gubiąc z pola widzenia Boga.

rs