Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Wj 22,20–26; 1 Tes 5c–10; Mt 22,34–40

NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIE

Fot. Wiki­me­dia Com­mons

Gdy fary­ze­usze dowie­dzie­li się, że Jezus zamknął usta sadu­ce­uszom, zebra­li się razem, a jeden z nich, uczo­ny w Pra­wie, zapy­tał wysta­wia­jąc Go na pró­bę: Nauczy­cie­lu, któ­re przy­ka­za­nie w Pra­wie jest naj­więk­sze? On mu odpo­wie­dział: „Będziesz miło­wał Pana Boga swe­go całym swo­im ser­cem, całą swo­ją duszą i całym swo­im umy­słem”. To jest naj­więk­sze i pierw­sze przy­ka­za­nie. Dru­gie podob­ne jest do nie­go: „Będziesz miło­wał swe­go bliź­nie­go jak sie­bie same­go”. Na tych dwóch przy­ka­za­niach opie­ra się całe Pra­wo i Pro­ro­cy.
ROZWAŻANIE
Przy­ka­za­nie miło­ści Boga było dobrze zna­ne fary­ze­uszom (mówił o tym wyraź­nie Sta­ry Testa­ment). Rów­nież przy­ka­za­nie miło­ści bliź­nie­go nie było czymś nowym. A jed­nak połą­cze­nie tych­że przy­ka­zań jest kolej­nym kro­kiem, któ­ry wyko­nu­je Jezus, bo czy­ni z tych dwóch róż­nych naka­zów jeden fun­da­ment, któ­ry prze­ni­ka zarów­no Sta­re, jak i Nowe Przy­mie­rze. Jest jed­no ludz­kie ser­ce, jest jed­na miłość. Jeśli jest praw­dzi­wa i peł­na, obej­mu­je i Boga, i czło­wie­ka. Znie­kształ­co­na będzie widzieć tyl­ko Boga, pomi­ja­jąc czło­wie­ka, lub zauwa­ży czło­wie­ka, gubiąc z pola widze­nia Boga.

rs