Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Mdr 3,1–6.9; 2 Kor 4,14–5,1; J 14,1–6 Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych

W DOMU OJCA MEGO JEST MIESZKAŃ WIELE

fot. Wiki­me­dia Com­mons

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Niech się nie trwo­ży ser­ce wasze. Wie­rzy­cie w Boga? I we Mnie wierz­cie. W domu Ojca mego jest miesz­kań wie­le. Gdy­by tak nie było, to bym wam powie­dział. Idę prze­cież przy­go­to­wać wam miej­sce. A gdy odej­dę i przy­go­tu­ję wam miej­sce, przyj­dę powtór­nie i zabio­rę was do sie­bie, aby­ście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Zna­cie dro­gę, dokąd Ja idę. Ode­zwał się do Nie­go Tomasz: Panie, nie wie­my, dokąd idziesz. Jak więc może­my znać dro­gę? Odpo­wie­dział mu Jezus: Ja jestem dro­gą, praw­dą i życiem. Nikt nie przy­cho­dzi do Ojca ina­czej jak tyl­ko prze­ze Mnie.
ROZWAŻANIE
Dom Ojca w nie­bie – tam jest przy­go­to­wa­ne dla nas miesz­ka­nie. To tam jest naj­wła­ściw­szy adres nasze­go sta­łe­go poby­tu. Nie wol­no o nim zapo­mnieć, trze­ba go potrak­to­wać cał­kiem na serio. Bo ten adres nie jest meta­fo­rą ku pokrze­pie­niu serc. To sło­wo kolej­nej obiet­ni­cy Jezu­sa i war­to pro­stą wia­rą je przy­jąć. War­to myśleć z miło­ścią o tym domu, o tych, któ­rzy tam już zaję­li swe miej­sce; o tych, któ­rzy wciąż do nie­go zmie­rza­ją, mimo że prze­kro­czy­li już gra­ni­cę śmier­ci. Myśleć z miło­ścią o domu Ojca…