Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

O głównych zagadnieniach dokumentu synodalnego

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Pierw­sza część (doku­men­tu syno­dal­ne­go – przyp. red.) jest poświę­co­na ana­li­zie sta­tus quo, czy­li, jaka jest w tej chwi­li sytu­acja mał­żeństw i rodzin w całym świe­cie. Bar­dzo dużo się mówi w niej o wiel­ko­ści rodzi­ny. (…) Przed­sta­wio­no też kon­tekst spo­łecz­no-kul­tu­ro­wy, nie­moż­ność spo­koj­ne­go prze­ży­wa­nia mał­żeń­stwa w kon­fron­ta­cji z trud­ną sytu­acją socjo­eko­no­micz­ną. Jest mowa o dys­kry­mi­na­cji kobie­ty rów­nież w darze macie­rzyń­stwa, któ­ry czę­sto jest pena­li­zo­wa­ny. Dru­ga część zosta­ła naj­bar­dziej prze­pra­co­wa­na, dla­te­go, że była kata­stro­fal­na, po pro­stu nie zawie­ra­ła Ewan­ge­lii rodzi­ny, czy­li tego ide­ału, któ­ry został przez Pana Jezu­sa przed­sta­wio­ny. Ten tekst wyszedł zna­cze­nie lepiej niż ocze­ki­wa­li­śmy. Jest tam i porzą­dek stwo­rze­nia, i porzą­dek odku­pie­nia, nie­ro­ze­rwal­ność mał­żeń­stwa i towa­rzy­sze­nie Boże, któ­re leczy, prze­mie­nia ser­ca. To wszyst­ko zosta­ło tutaj uka­za­ne ze stro­ny Pisma Świę­te­go, a potem tak­że uzu­peł­nio­ne o magi­ste­rium, któ­re przed­tem w ogó­le nie było poważ­nie potrak­to­wa­ne. I wresz­cie trze­cia część doku­men­tu doty­czy kon­fron­ta­cji i per­spek­tyw dusz­pa­ster­skich.

Frag­ment wypo­wie­dzi dla Radia Waty­kań­skie­go, 19 X 2014 r.