Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Człowiek modlitwy

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Karol Woj­ty­ła obda­rzo­ny został przez Boga wie­lo­ma talen­ta­mi. Nie zmar­no­wał daru. Naj­pierw ubo­ga­cał Kościół swo­ją paster­ską posłu­gą w rodzi­mej Archi­die­ce­zji i naszej Ojczyź­nie. Urząd Bisku­pa Rzy­mu i Papie­ża otwo­rzył przed nim ogrom­ne moż­li­wo­ści dzia­ła­nia, aje­go oso­ba i służ­ba oka­za­ły się darem dla Kościo­ła i świa­ta. Stał się punk­tem odnie­sie­nia dla milio­nów ludzi na całym świe­cie. Wpro­wa­dził Kościół w trze­cie tysiąc­le­cie chrze­ści­jań­stwa. Zosta­wił ogrom­ne dzie­dzic­two naucza­nia. Po śmier­ci Jana Paw­ła II, kie­dy zosta­ła już zamknię­ta księ­ga jego ziem­skie­go życia i służ­by, uświa­do­mi­li­śmy sobie wyraź­nie, że prze­cież żył pośród nas i słu­żył nam czło­wiek świę­ty. Żył pośród nas i słu­żył nam czło­wiek ośmiu Bło­go­sła­wieństw. Jego świę­tość wyra­zi­ła się przede wszyst­kim w tym, że całe jego życie zanu­rzo­ne było w Bogu. To był czło­wiek modli­twy. Modli­twa pozwa­la­ła mu patrzeć na świat sze­rzej i głę­biej. Sam czę­sto powta­rzał, że dzię­ki modli­twie wszyst­ko widzi się ina­czej. To nie było teo­re­tycz­ne stwier­dze­nie. To było jego naj­głęb­sze doświad­cze­nie, pozwa­la­ją­ce mu spra­wo­wać mądrze paster­ski urząd.