Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Uroczystość świętego Jana Pawła II

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Wie­rzy­my głę­bo­ko, że świę­ty Jan Paweł II towa­rzy­szy nam i orę­du­je za nami u tro­nu Naj­wyż­sze­go. Zasłu­żył sobie na tytuł Papie­ża Rodzin, co przy­po­mnia­no wie­lo­krot­nie pod­czas zakoń­czo­ne­go kil­ka dni temu Syno­du Bisku­pów na temat rodzi­ny. Wniósł nie­za­prze­czal­ny wkład w reflek­sję Kościo­ła nad mał­żeń­stwem i rodzi­ną, a tak­że nad fun­da­men­tal­ny­mi war­to­ścia­mi, któ­re w spo­sób istot­ny kształ­tu­ją te dwie rze­czy­wi­sto­ści. Nie do prze­ce­nie­nia był i jest ten wkład w kon­tek­ście zagro­żeń ze stro­ny współ­cze­snych prą­dów seku­la­ry­zmu i hedo­ni­zmu, pod­wa­ża­ją­cych sta­bil­ność rodzi­ny i mał­żeń­stwa jako pier­wot­nej wspól­no­ty męż­czy­zny i kobie­ty – wspól­no­ty miło­ści i życia. (…) Obcho­dząc po raz pierw­szy odpu­sto­wą uro­czy­stość świę­te­go Jana Paw­ła II w jego Sank­tu­arium, dzię­ku­je­my Bogu za dar życia, służ­by i świa­dec­twa tego czło­wie­ka. On  nie tyl­ko zapi­sał kolej­ny roz­dział histo­rii dwóch tysię­cy lat Kościo­ła, ale nadal nam towa­rzy­szy, słu­ży całe­mu dzi­siej­sze­mu Kościo­ło­wi. (…) Świę­ty Jan Paweł II powi­nien nas inspi­ro­wać do twór­czej służ­by w Koście­le, do sta­wia­nia czo­ła nowym wyzwa­niom, przed jaki­mi sta­je­my w dzi­siej­szym świe­cie.