Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

O małżeństwie i rodzinie

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Naj­więk­szym osią­gnię­ciem Syno­du Bisku­pów na temat współ­cze­snych wyzwań wobec rodzi­ny jest zauwa­że­nie koniecz­no­ści oto­cze­nia tro­ską i towa­rzy­sze­nia dusz­pa­ster­skie­go wszyst­kim sytu­acjom regu­lar­nym i nie­re­gu­lar­nym w mał­żeń­stwie. (…) Sytu­acje nie­re­gu­lar­ne w mał­żeń­stwie wzmian­ko­wa­ne pod­czas syno­du to na przy­kład rodzi­ce samot­nie wycho­wu­ją­cy dzie­ci czy też oso­by roz­wie­dzio­ne, któ­re zawar­ły, lub też nie zawar­ły, związ­ku cywil­ne­go. Chciał­bym zwró­cić rów­nież uwa­gę na koniecz­ność posza­no­wa­nia tra­dy­cji i wcze­śniej­sze­go naucza­nia Kościo­ła na temat rodzi­ny i mał­żeń­stwa. Naucza­nie o mał­żeń­stwie i rodzi­nie nie zro­dzi­ło się na tym syno­dzie, tyl­ko trwa tak dłu­go, jak trwa Kościół. (…) Teraz musi­my przed­sta­wić na Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu wypra­co­wa­ne pod­czas syno­du doku­men­ty. Trze­ba potem pogłę­bić pro­blem pod wzglę­dem inte­lek­tu­al­nym i pod wzglę­dem dusz­pa­ster­skim, czy­li zasta­no­wić się, jak w ogól­no­pol­ski pro­gram dusz­pa­ster­ski wpro­wa­dzić posta­no­wie­nia syno­du, tak, żeby do każ­de­go księ­dza, do każ­dej para­fii, do wszyst­kich dusz­pa­ster­skich rad para­fial­nych one dotar­ły.

Frag­ment wypo­wie­dzi po powro­cie z Rzy­mu,
pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, 20 X 2014 r.