Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Święci są przyjaciółmi Boga

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

W ostat­nim roku o powo­ła­niu nas wszyst­kich do świę­to­ści przy­po­mi­nał nam w spo­sób szcze­gól­ny Jan Paweł II. On przy­bli­żył nam świę­tość jako fascy­nu­ją­cy styl życia, nazna­czo­ne­go miło­ścią i służ­bą. Ten czło­wiek był jed­nym z nas, żył pośród nas. Kra­ków był jego mia­stem. Tu stu­dio­wał. Tu przy­go­to­wy­wał się do kapłań­stwa. W kapli­cy bisku­pów kra­kow­skich przy­jął świę­ce­nia kapłań­skie dokład­nie sześć­dzie­siąt osiem lat temu, 1 listo­pa­da 1946 roku. W naszym mie­ście peł­nił paster­ską służ­bę. Tutaj miał wie­lu przy­ja­ciół. Tutaj tak­że, na tym cmen­ta­rzu, spo­czę­ły docze­sne szcząt­ki jego rodzi­ców i bra­ta leka­rza. Na tym cmen­ta­rzu modlił się już jako Papież przy gro­bie naj­bliż­szych. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że dziś wsta­wia się za nami u tro­nu Naj­wyż­sze­go i towa­rzy­szy nam ducho­wo w naszej ziem­skiej wędrów­ce do Domu Ojca. Mamy w nie­bie przy­ja­cie­la i orę­dow­ni­ka we wszyst­kich naszych spra­wach. Świę­ci są przy­ja­ciół­mi Boga i są przy­ja­ciół­mi swo­ich bra­ci i sióstr na zie­mi, podą­ża­ją­cych do wiecz­no­ści. Niech nas w tych dniach jesz­cze bar­dziej oży­wia wia­ra w zmar­twych­wsta­nie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, Kra­ków, 1 XI 2014 r.