Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Ocalić światło i wolność

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

(…) prak­ty­ka życia nie może nas zmu­szać do zmia­ny naucza­nia; że sko­ro – sta­ty­stycz­nie rzecz bio­rąc – jest dziś tak wie­lu roz­wie­dzio­nych, to powin­ni­śmy zmie­nić dotych­cza­so­we naucza­nie. Dotych­cza­so­we naucza­nie jest zaś jed­no­znacz­ne. (…) „Jeśli roz­wie­dze­ni zawar­li cywil­nie dru­gi zwią­zek mał­żeń­ski, znaj­du­ją się w sytu­acji, któ­ra obiek­tyw­nie wykra­cza prze­ciw pra­wu Boże­mu. Dla­te­go nie mogą oni przy­stę­po­wać do Komu­nii eucha­ry­stycz­nej tak dłu­go, jak dłu­go trwa ta sytu­acja. (…)” (Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go, 1650). Kościół ma dziś to samo zada­nie, co w daw­nych cza­sach – oca­lić jak naj­wię­cej świa­tła i wol­no­ści, sta­wiać opór świa­tu, któ­ry ścią­ga go nisko ku swe­mu pozio­mo­wi, i cze­kać na lep­sze cza­sy. (…) Gdy­by jed­nak dopu­ścić do udzie­la­nia Komu­nii św. oso­bom roz­wie­dzio­nym i żyją­cym w nowych związ­kach, to mie­li­by­śmy do czy­nie­nia z ude­rze­niem w trzy sakra­men­ty: mał­żeń­stwo, Eucha­ry­stię oraz poku­tę i pojed­na­nie. Nie wiem, czy prag­ma­tycz­ne podej­ście do tej kwe­stii odwró­ci­ło­by falę odejść osób roz­wie­dzio­nych z Kościo­ła i spo­wo­do­wa­ło ich powrót.