Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Dar pokoju nie jest na zawsze

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Dar poli­tycz­nej wol­no­ści i poko­ju jest zawsze kru­chy. Świad­czą o tym całe dzie­je czło­wie­ka, a tak­że nasze­go naro­du. Nie ina­czej było z odzy­ska­ną wol­no­ścią dzie­więć­dzie­siąt sześć lat temu. Potrzeb­ne było dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne, aby zin­te­gro­wać ludzi i zie­mie podzie­lo­ne wcze­śniej mię­dzy zabor­ców i aby sta­wić czo­ło kolej­ne­mu strasz­li­we­mu doświad­cze­niu dru­giej woj­ny świa­to­wej, najaz­do­wi z zacho­du i ze wscho­du, a następ­nie przez kil­ka­dzie­siąt lat żyć w narzu­co­nym naro­do­wi bez­boż­nym i tota­li­tar­nym sys­te­mie komu­ni­stycz­nym. Dar poko­ju nie jest nam dany raz na zawsze. Trze­ba trosz­czyć się o ten dar. Trze­ba go pie­lę­gno­wać. Trze­ba czu­wać, aby nie docho­dzi­ło do groź­nych, tra­gicz­nych sytu­acji, jakich jeste­śmy świad­ka­mi na Ukra­inie, gdzie ludzie cier­pią i umie­ra­ją. Po raz kolej­ny docze­ka­li­śmy się daru wol­no­ści ćwierć wie­ku temu. Dzię­ko­wa­li­śmy za to Bogu w czerw­cu bie­żą­ce­go roku, zacho­wu­jąc w pamię­ci sce­na­riusz, jakim Boża Opatrz­ność posłu­ży­ła się tym razem. Dzię­ko­wa­li­śmy i dzię­ku­je­my za zryw pol­skiej „Soli­dar­no­ści”, a tak­że za świę­te­go Jana Paw­ła II (…).

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy Świę­tej w Kate­drze
Wawel­skiej, 11 XI 2014 r.