Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Pragnienie niepodległości

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Trud­no zro­zu­mieć odzy­ska­nie przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści w 1918 roku ina­czej, jak tyl­ko w kate­go­riach nad­zwy­czaj­nych dzieł Bożej Opatrz­no­ści. Przy­wy­kli­śmy mówić, iż 11 listo­pa­da 1918 roku Pol­ska odzy­ska­ła nie­pod­le­głość, wol­ność i suwe­ren­ność po 123 latach nie­wo­li. Tym­cza­sem w ostat­nich trzech wie­kach Pol­ska była pozba­wio­na wol­no­ści znacz­nie dłu­żej. (…) Kil­ka­na­ście poko­leń Pola­ków od począt­ku XVIII wie­ku nie mia­ło nie­pod­le­głe­go pań­stwa, a ci, któ­rzy je mie­li, byli zupeł­ny­mi wyjąt­ka­mi. Wła­śnie kimś takim jest rów­nież obec­ne mło­de poko­le­nie Pola­ków, poko­le­nie prze­ło­mu Pol­ski pod­le­głej i nie­pod­le­głej. Czy dzi­siej­sze poko­le­nie rozu­mie cenę, jaką zapła­ci­ła nasza Ojczy­zna za to, aby­śmy byli tu, gdzie jeste­śmy; czy zacho­wa wdzięcz­ność dla milio­nów roda­ków, któ­rzy w imię wol­no­ści Ojczy­zny byli wię­zie­ni, zsy­ła­ni na Sybir i do obo­zów, albo zgi­nę­li? W Świę­to Nie­pod­le­gło­ści dzię­kuj­my Bogu i ludziom, któ­rzy przez wie­ki nie­wo­li zacho­wa­li w ser­cu pra­gnie­nie nie­pod­le­gło­ści, ratu­jąc nas przed utra­tą toż­sa­mo­ści. (…) Nie było­by nie­pod­le­gło­ści naszej Ojczy­zny, gdy­by dom pol­ski kon­se­kwent­nie nie pod­trzy­my­wał miło­ści do niej.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy Świę­tej spra­wo­wa­nej w bazy­li­ce Świę­te­go Krzy­ża w War­sza­wie z oka­zji 96. rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści, 11 XI 2014 r.