Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

W intencji moralnej odnowy Krakowa

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

W dniach od 18 listo­pa­da do 18 grud­nia mło­dzież (…) każ­de­go dnia będzie modlić się przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem w koście­le św. Woj­cie­cha na Ryn­ku w Kra­ko­wie w godzi­nach od 20.00 do 22.00 w inten­cji moral­nej odno­wy Kra­ko­wa. Modli­twa roz­po­czy­na się w dzień litur­gicz­ne­go wspo­mnie­nia bł. Karo­li­ny Kóz­ków­ny oraz w set­ną rocz­ni­cę jej męczeń­skiej śmier­ci. Ta mło­da dziew­czy­na stra­ci­ła życie bro­niąc swej god­no­ści. Dziś mło­dzi ludzie w naszym mie­ście sta­ją przed podob­ny­mi wybo­ra­mi, choć pozor­nie nie gro­zi im utra­ta życia. Nara­że­ni są jed­nak na zaprze­pasz­cze­nie tego, co nada­je sens ich życiu: poczu­cia wła­snej god­no­ści i zdol­no­ści do doj­rza­łej miło­ści. Popa­trz­my na fak­ty: w Kra­ko­wie aż roi się od noc­nych klu­bów, w któ­rych cie­le­sność, szcze­gól­nie kobiet, jest wyko­rzy­sty­wa­na w spo­sób wręcz pro­fa­na­cyj­ny. Co wie­czór i co noc w obrę­bie same­go cen­trum roz­da­wa­ne są tysią­ce zapro­szeń, a mło­dzi nie­raz natar­czy­wie nakła­nia­ni są do sko­rzy­sta­nia z tej ofer­ty. Kra­ków, sto­li­ca Miło­sier­dzia Boże­go i mia­sto tylu świę­tych, coraz bar­dziej sta­je się sym­bo­lem wyuz­da­nia. Nie może­my na to patrzeć bier­nie!

Frag­ment listu dusz­pa­ster­skie­go, 16 XI 2014 r.