Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wierność doktrynie

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Trzy­ma­jąc się tra­dy­cji Kościo­ła, jasno wyło­żo­nej tak­że w Kate­chi­zmie, nie ma moż­li­wo­ści udzie­la­nia abso­lu­cji oraz Komu­nii św. czło­wie­ko­wi znaj­du­ją­ce­mu się w sytu­acji roz­wo­du i pozo­sta­ją­ce­mu w nowym związ­ku. Nie ist­nie­je więc moż­li­wość takiej zmia­ny dok­try­ny Kościo­ła, któ­ra by pozwo­li­ła przy­jąć inne roz­wią­za­nia, nawet ogra­ni­cza­jąc je tyl­ko do okre­ślo­nych przy­pad­ków. Tym bar­dziej, że trze­ba mieć świa­do­mość, że wyjąt­ki sta­ną się wkrót­ce regu­łą. (…) Nie moż­na jed­nak kie­ro­wać się w tym wypad­ku kate­go­ria­mi socjo­lo­gicz­ny­mi, gdyż Kościół nie docho­dzi do praw­dy dro­gą takie­go czy inne­go kon­sen­su­su, lecz obo­wią­zu­je go wier­ność dok­try­nie. A „pozy­tyw­ne” roz­wią­za­nie tego casu­su było­by tyl­ko „przy­kle­pa­niem” sytu­acji socjo­lo­gicz­nej ist­nie­ją­cej w nie­któ­rych kra­jach, np. w Niem­czech. Ludzie żyją­cy w nowych związ­kach, w świe­tle naucza­nia Kościo­ła nie są pozba­wie­ni moż­li­wo­ści przyj­mo­wa­nia Komu­nii św., ale pod warun­kiem, że zacho­wu­ją zasa­dy tzw. bia­łe­go mał­żeń­stwa. Pole­ga ona na utrzy­my­wa­niu związ­ku, ale bez poży­cia, któ­re jest zare­zer­wo­wa­ne dla mał­żeń­stwa sakra­men­tal­ne­go. Ta dro­ga wyma­ga pro­pa­go­wa­nia.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas spo­tka­nia z dzien­ni­ka­rza­mi w sekre­ta­ria­cie Epi­sko­pa­tu Pol­ski, 14 XI 2014 r.