Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Sło­wa Pana Jezu­sa, wypo­wie­dzia­ne na począt­ku publicz­nej dzia­łal­no­ści, są tema­tem dusz­pa­ster­skie­go roku 2014–2015. Pra­gnę – tak jak w minio­nych latach – oprzeć roz­wa­ża­nia o nie­dziel­ne czy­ta­nia mszal­ne i odnieść je do życia mał­żeń­skie­go i rodzin­ne­go. Będzie­my wra­cać, bez­po­śred­nio i pośred­nio, do tema­tu roku: „Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię”. Nawró­ce­nie i wia­ra są dara­mi miło­sier­dzia Boże­go. Ale są też owo­cem współ­pra­cy czło­wie­ka z Bogiem. Wie­le razy wra­ca­ją obec­nie stwier­dze­nia: „Rodzi­na jest w kry­zy­sie”; „Trze­ba zmie­nić naukę Kościo­ła o mał­żeń­stwie i rodzi­nie, bo cza­sy się zmie­nia­ją, ludzie się zmie­nia­ją i coraz mniej – tak­że wie­rzą­cych – pra­gnie przy­jąć i reali­zo­wać w życiu naukę Kościo­ła o sakra­men­cie Mał­żeń­stwa, o nie­ro­ze­rwal­no­ści mał­żeń­stwa, o świę­to­ści życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, o wycho­wa­niu dzie­ci do miło­ści, któ­ra jest wier­na, któ­ra wszyst­ko prze­trzy­ma i nigdy nie usta­je” (por. 1 Kor 13). W naszych coty­go­dnio­wych roz­wa­ża­niach pra­gnę powra­cać do naucza­nia św. Jana Paw­ła II o mał­żeń­stwie i rodzi­nie. Wsłu­chu­jąc się w głos Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, śle­dząc dys­ku­sję Syno­du Bisku­pów o mał­żeń­stwie i rodzi­nie, z poko­rą i zaufa­niem przyj­mu­je­my naukę Jana Paw­ła II, któ­ry kon­ty­nu­ował i wyja­śniał sta­łe  naucza­nie Kościo­ła, peł­ne miło­ści, ale i peł­ne praw­dy o mał­żeń­stwie i rodzi­nie.
PS
Zapra­szam do uczest­nic­twa w powsta­wa­niu moich roz­wa­żań. Sta­wiaj­cie pyta­nia, pro­po­nuj­cie prak­tycz­ne roz­wią­za­nia, obie­cuj­cie modli­twę i poku­tę, daj­cie świa­dec­two wier­no­ści. Prze­sy­łaj­cie wypo­wie­dzi do Redak­cji lub do Kra­kow­skiej Kurii (ul.Franciszkańska 3).