Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 63,16b–17.19b;64,3–7; 1 Kor 1,3–9; Mk 13,33–37

CZUWAJCIE, BO NIE WIECIE, KIEDY PAN DOMU PRZYJDZIE

Peru­gi­no, Chry­stus w Ogro­dzie Oliw­nym. Flo­ren­cja, Gale­ria Uffi­zi

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Uwa­żaj­cie i czu­waj­cie, bo nie wie­cie, kie­dy czas ten nadej­dzie. Bo rzecz ma się podob­nie jak z czło­wie­kiem, któ­ry udał się w podróż. Zosta­wił swój dom, powie­rzył swo­im słu­gom sta­ra­nie o wszyst­ko, każ­de­mu wyzna­czył zaję­cie, a odźwier­ne­mu przy­ka­zał, żeby czu­wał. Czu­waj­cie więc, bo nie wie­cie, kie­dy pan domu przyj­dzie: z wie­czo­ra czy o pół­no­cy, czy o pia­niu kogu­tów, czy ran­kiem. By nie­spo­dzia­nie przy­szedł­szy, nie zastał was śpią­cych. Lecz co wam mówię, mówię wszyst­kim: Czu­waj­cie.
ROZWAŻANIE
Nie wie­my, co kry­je przy­szłość. Nie wie­my, co przy­nie­sie kolej­ny dzień. Nie jeste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć z abso­lut­ną pew­no­ścią, co będzie następ­nej godzi­ny. Rów­no­cze­śnie snu­je­my pla­ny. Te naj­waż­niej­sze, doty­czą­ce całe­go życia. Tak­że te, któ­re okre­śla­ją naj­bliż­szy czas. Mamy takie pra­wo. Czy jed­nak mamy pra­wo zapo­mnieć o tym, kto dał nam czas? Kto otwo­rzył kolej­ny rok, kto pozwo­lił roz­po­cząć ten dzień, kto umoż­li­wia nam, że ta godzi­na jest jesz­cze jed­ną, któ­ra two­rzy histo­rię nasze­go życia? Czy mamy pra­wo o tym zapo­mnieć?

rs