Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas
audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 19 listo­pa­da br.

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry!
(…) Sta­wia­my sobie pyta­nie: na czym pole­ga to powszech­ne powo­ła­nie do świę­to­ści? I jak je może­my wypeł­nić? Przede wszyst­kim musi­my sobie uzmy­sło­wić, że świę­tość nie jest czymś, co sobie zapew­nia­my, co otrzy­mu­je­my dzię­ki naszym zale­tom i zdol­no­ściom. Świę­tość jest darem, jakim obda­rza nas Pan Jezus, kie­dy bie­rze nas ze sobą i przy­oble­ka nas w sie­bie, czy­ni nas taki­mi jak On. (…) Świę­tość nie jest przy­wi­le­jem jedy­nie nie­któ­rych osób: świę­tość jest darem ofe­ro­wa­nym wszyst­kim, niko­go nie wyklu­cza­jąc i z tego wzglę­du sta­no­wi cechę wyróż­nia­ją­cą każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na. Wszyst­ko to pozwa­la nam zro­zu­mieć, że aby być świę­tym, nie trze­ba koniecz­nie aby­śmy byli bisku­pa­mi, księż­mi czy zakon­ni­ka­mi… Wszy­scy jeste­śmy powo­ła­ni, by stać się świę­ty­mi! Ponad­to wie­le razy mamy poku­sę, by myśleć, że świę­tość jest zare­zer­wo­wa­na jedy­nie dla tych, któ­rzy mogą się odciąć od zwy­kłych obo­wiąz­ków, by poświę­cić się wyłącz­nie modli­twie. Ale tak nie jest! (…) To wła­śnie żyjąc z miło­ścią  i dając  świa­dec­two chrze­ści­jań­skie w zaję­ciach dnia powsze­dnie­go, jeste­śmy wezwa­ni do sta­wa­nia się świę­ty­mi. I to każ­dy w warun­kach i sta­nie życia, w jakich się znaj­du­je­my. (…) Bóg daje ci łaskę, byś stał się świę­tym, Bóg komu­ni­ku­je się z tobą. Zawsze, w każ­dym miej­scu moż­na zostać świę­tym – to zna­czy otwo­rzyć się na tę łaskę, któ­ra w nas dzia­ła i pro­wa­dzi nas do świę­to­ści. (…) Każ­dy krok ku świę­to­ści uczy­ni nas lep­szy­mi ludź­mi, wol­ny­mi od ego­izmu i zamknię­cia się w sobie, otwar­ty­mi na bra­ci i ich potrze­by. Dro­dzy przy­ja­cie­le, w Pierw­szym Liście św. Pio­tra skie­ro­wa­na jest do nas nastę­pu­ją­ca zachę­ta: „Jako dobrzy sza­fa­rze róż­no­ra­kiej łaski Bożej służ­cie sobie nawza­jem tym darem, jaki każ­dy otrzy­mał. Jeże­li kto ma [dar] prze­ma­wia­nia, niech to będą jak­by sło­wa Boże. Jeże­li kto peł­ni posłu­gę, niech to czy­ni mocą, któ­rej Bóg udzie­la, aby we wszyst­kim był u wiel­bio­ny Bóg przez Jezu­sa Chry­stu­sa”. Oto wezwa­nie do świę­to­ści! Przyj­mij­my je z rado­ścią i wspie­raj­my się wza­jem­nie, ponie­waż dro­gi do świę­to­ści nie prze­mie­rza się samot­nie, każ­dy na wła­sną rękę, ale idzie się nią razem, w tym jed­nym cie­le, któ­rym jest Kościół, miło­wa­ny i uświę­ca­ny przez Pana Jezu­sa Chry­stu­sa. Męż­nie podą­żaj­my tą dro­gą świę­to­ści.