Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Bóg połączy nas wszystkich

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Poznać dzień, któ­ry słu­ży poko­jo­wi! To jest życze­nie Pana Jezu­sa dla Jero­zo­li­my. To jest jed­no­cze­śnie życze­nie dla nas. Poznać dzień słu­żą­cy poko­jo­wi to zna­czy przy­jąć Boży pokój do swo­je­go ser­ca, wyrze­ka­jąc się wszel­kich pod­stę­pów i nie­uczci­wych zacho­wań, któ­re pro­wa­dzą do nie­po­ro­zu­mień mię­dzy ludź­mi i cały­mi naro­da­mi. Odciąć się od wszyst­kie­go, co burzy har­mo­nię i zgo­dę mię­dzy ludź­mi: od chci­wo­ści i pychy, od pogo­ni za pie­nią­dzem i karie­rą. Osta­tecz­nie pozna­nie dnia słu­żą­ce­go poko­jo­wi ozna­cza wyrze­cze­nie się grze­chu, któ­ry roz­bi­ja wewnętrz­nie czło­wie­ka i jest powo­dem wszyst­kich nie­szczęść. (…) Dzi­siej­szą Ewan­ge­lię odczy­tu­je­my w kon­tek­ście naszej modli­twy za zmar­łych. Chry­stus chce, aby­śmy zawsze mie­li pokój w ser­cu: wte­dy, kie­dy wszyst­ko w życiu się dobrze ukła­da i wte­dy, gdy przy­cho­dzą doświad­cze­nia, jak śmierć bli­skiej oso­by, roz­łą­ka i żało­ba. Bo nawet odej­ście kogoś bar­dzo bli­skie­go, jak mąż, czy żona, brat czy sio­stra, syn czy cór­ka, może nas przy­bli­żyć do Boga. On prze­cież kie­dyś połą­czy nas wszyst­kich.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w cza­sie Mszy św. w inten­cji tych, któ­rzy ode­szli przed nami i w inten­cji Hospi­cjum św. Łaza­rza, Kra­ków, 20 XI 2014 r.