Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Aktywnie w życie społeczeństwa

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Nad­szedł czas, aby świec­cy chrze­ści­ja­nie zaan­ga­żo­wa­li się w spo­sób aktyw­ny w życie spo­łe­czeń­stwa – poprzez aktyw­ność poli­tycz­ną, medial­ną, usta­wo­daw­czą, ini­cja­ty­wy samo­rzą­do­we i poza­rzą­do­we. Tak­że w ten spo­sób umac­nia się nasza kościel­na toż­sa­mość. (…) Dekla­ra­cja Wia­ry powin­na być wyznacz­ni­kiem dzia­łań leka­rzy, far­ma­ceu­tów, nauczy­cie­li, a tak­że poli­ty­ków, ludzi mediów – wszyst­kich.

W wywia­dzie dla tygo­dni­ka „Nie­dzie­la”, nr 47/2014


Jeśli głów­ny akcent zosta­nie poło­żo­ny na miło­sier­dzie dla roz­wie­dzio­nych rodzi­ców, to dobro ich dzie­ci zosta­nie pomi­nię­te. Nie moż­na bowiem reali­zo­wać swo­je­go szczę­ścia kosz­tem dziec­ka. Pra­wa dzie­ci powin­ny być sta­wia­ne na pierw­szym miej­scu, zgod­nie z zasa­dą, że jeste­śmy zobo­wią­za­ni bro­nić na pierw­szym miej­scu praw słab­szych, a taki­mi są dzie­ci. Jed­ną z przy­czyn trud­no­ści prze­ży­wa­nych obec­nie przez wie­le mał­żeństw nie jest tyl­ko pro­blem sła­bo­ści psy­chicz­nej czy nie­doj­rza­ło­ści, ale przy­ję­tej hie­rar­chii celów, na cze­le któ­rej sta­wia się kwe­stię indy­wi­du­al­nie rozu­mia­nej samo­re­ali­za­cji. Jest to celo­wość usta­wio­na na przy­jem­ność i na samo­re­ali­za­cję, czy­li krót­ko mówiąc na ego­izm. Pro­blem widocz­ny jest w pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści, gdyż 50% naszych dzie­ci to jedy­na­cy.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas spo­tka­nia z dzien­ni­ka­rza­mi w sekre­ta­ria­cie Epi­sko­pa­tu Pol­ski, 14 XI 2014 r.