Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 40,1–5.9–11; 2 P 3,8–14; Mk 1,1–8

JAN CHRZCICIEL PRZYGOTOWUJE DROGĘ PANU

Począ­tek Ewan­ge­lii o Jezu­sie Chry­stu­sie, Synu Bożym. Jak jest napi­sa­ne u pro­ro­ka Iza­ja­sza: Oto Ja posy­łam wysłań­ca mego przed Tobą; on przy­go­tu­je dro­gę Two­ją. Głos woła­ją­ce­go na pusty­ni: Przy­go­tuj­cie dro­gę Panu, pro­stuj­cie ścież­ki dla Nie­go. Wystą­pił Jan Chrzci­ciel na pusty­ni i gło­sił chrzest nawró­ce­nia na odpusz­cze­nie grze­chów. Cią­gnę­ła do nie­go cała judz­ka kra­ina oraz wszy­scy miesz­kań­cy Jero­zo­li­my i przyj­mo­wa­li od nie­go chrzest w rze­ce Jor­da­nie, wyzna­jąc przy tym swe grze­chy. Jan nosił odzie­nie z sier­ści wiel­błą­dziej i pas skó­rza­ny oko­ło bio­der, a żywił się sza­rań­czą i mio­dem leśnym. I tak gło­sił: Idzie za mną moc­niej­szy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schy­lić i roz­wią­zać rze­myk u Jego san­da­łów. Ja chrzci­łem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świę­tym.
ROZWAŻANIE
Dzię­ki sło­wu Ewan­ge­lii znów jeste­śmy u począt­ku. A na począt­ku Dobrej Nowi­ny Pan oznaj­mia, że posy­ła swe­go posłań­ca. Ktoś przy­szedł w imie­niu Pana, wię­cej, ktoś dziś przy­cho­dzi w imie­niu Pana. Co to zna­czy? Jak go poznać? Jak zare­ago­wać? Co ten posła­niec nie­sie w zana­drzu? Mnó­stwo pytań. Taki zwy­kle jest począ­tek. Odpo­wie­dzi przyj­dą z cza­sem. Waż­ne jest jed­no: Pan jest obec­ny przez swe­go posłań­ca.

rs