Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

By być gotowym

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Adwent przy­po­mi­na nam o pierw­szym przyj­ściu i bez­po­śred­nim wkro­cze­niu Boga w nasze dzie­je. To była Jego odpo­wiedź na woła­nie, aby roz­darł nie­bio­sa i zstą­pił. Przy­szedł do nas w ludz­kim cie­le. Stał się jed­nym z nas do tego stop­nia, tak pokor­nie, że nie wszy­scy Go roz­po­zna­li i nie wszy­scy Go roz­po­zna­ją aż do dnia dzi­siej­sze­go, choć doko­nał już dzie­ła zba­wie­nia czło­wie­ka, umie­ra­jąc na krzy­żu i powsta­jąc z mar­twych. Adwent przy­po­mi­na nam o powtór­nym przyj­ściu Jezu­sa Chry­stu­sa w chwa­le i potę­dze na koń­cu świa­ta. Doko­na wte­dy pod­su­mo­wa­nia ludz­kich dzie­jów, osą­dze­nia „żywych i umar­łych, a Kró­le­stwu Jego nie będzie koń­ca”. Wszy­scy do tej rze­czy­wi­sto­ści zmie­rza­my. Oto hory­zont naszej nadziei. Może­my rów­nież mówić o trze­cim przyj­ściu Pana, wkra­cza­ją­ce­go nie­ustan­nie w nasze życie na modli­twie, przez sło­wo Boże i świę­te sakra­men­ty, przez Jego obec­ność w dru­gim czło­wie­ku, zwłasz­cza potrze­bu­ją­cym pomo­cy i ubo­gim, nazwa­nym przez Jezu­sa Jego „naj­mniej­szym bra­tem” (por. Mt 25,40). Cha­rak­te­ry­stycz­ną posta­wą adwen­to­wą jest czu­wa­nie, by być goto­wym na przyj­ście Pana.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji inau­gu­ra­cji Roku Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II, 30 XI 2014 r.