Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Rok Życia Konsekrowanego

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Na świe­cie żyje dziś ok. 950 tys. osób kon­se­kro­wa­nych – sióstr zakon­nych, bra­ci i ojców, osób nale­żą­cych do Insty­tu­tów Świec­kich i do Indy­wi­du­al­nych Form Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Jest ich ponad dwa razy wię­cej niż kapła­nów (410 tys.). Rok Życia Kon­se­kro­wa­ne­go ma stwo­rzyć oka­zję do głęb­szej reflek­sji całe­go Kościo­ła nad darem życia poświę­co­ne­go Bogu. Odpo­wia­da on – po pierw­sze – oso­bi­stej potrze­bie uro­czy­ste­go uwiel­bie­nia Pana i dzięk­czy­nie­nia za wiel­ki dar życia kon­se­kro­wa­ne­go, któ­re ubo­ga­ca i radu­je wspól­no­tę chrze­ści­jań­ską przez wie­lo­ra­kie cha­ry­zma­ty oraz budu­ją­ce owo­ce tak wie­lu ist­nień, cał­ko­wi­cie odda­nych spra­wie Kró­le­stwa Boże­go. Po dru­gie – ma przy­czy­nić się do lep­sze­go pozna­nia i więk­sze­go sza­cun­ku dla życia kon­se­kro­wa­ne­go ze stro­ny ludu Boże­go. Trze­ci powód odno­si się bez­po­śred­nio do osób kon­se­kro­wa­nych, aby jesz­cze żywiej uświa­do­mi­ły sobie ich nie­za­stą­pio­ną misję w Koście­le i świe­cie. Przede wszyst­kim jed­nak ten Rok ma odno­wić dyna­mizm życia kon­se­kro­wa­ne­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji inau­gu­ra­cji Roku Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, 29 XI 2014 r.