Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Czuwajmy

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Cha­rak­te­ry­stycz­ną posta­wą adwen­to­wą jest czu­wa­nie, by być goto­wym na przyj­ście Pana. (…) Czu­wać, to zna­czy nie spać i nie cho­dzić zaspa­nym. Ale to za mało. Czu­wać to zna­czy mieć sze­ro­ko otwar­te oczy i uszy, aby widzieć i sły­szeć tych, któ­rzy cze­ka­ją na gest nasze­go wraż­li­we­go ser­ca. Czu­wać to zna­czy wpro­wa­dzać ład i pokój w naszym nie­spo­koj­nym i skłó­co­nym świe­cie, nazna­czo­nym grze­chem ego­izmu i prze­mo­cy. Czu­wać to zna­czy bro­nić się przed złem, by nie zakra­dło się do nasze­go ser­ca i nie doko­ny­wa­ło w nim spu­sto­sze­nia. (…) „Wier­ny jest Bóg, któ­ry powo­łał nas do wspól­no­ty z Synem swo­im Jezu­sem Chry­stu­sem, Panem naszym”. Te sło­wa po raz pierw­szy zosta­ły napi­sa­ne w Liście Paw­ła Apo­sto­ła, skie­ro­wa­nym do chrze­ści­jan w Koryn­cie. Są one skie­ro­wa­ne do wszyst­kich uczniów Chry­stu­sa. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że ich szcze­gól­ny­mi adre­sa­ta­mi są oso­by kon­se­kro­wa­ne w Koście­le. Każ­da z nich prze­cież doko­na­ła rady­kal­ne­go wybo­ru. Każ­da zosta­wi­ła wszyst­ko, by pójść za Jezu­sem czy­stym, ubo­gim i posłusz­nym, trak­tu­jąc poważ­nie Jego zachę­tę do życia i dzia­ła­nia według rad zapi­sa­nych w Ewan­ge­lii.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji inau­gu­ra­cji Roku Życia
Kon­se­kro­wa­ne­go, Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II, 30 XI 2014 r.