Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Życie konsekrowane

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Pochy­le­nie się nad życiem kon­se­kro­wa­nym jest tym potrzeb­niej­sze, im bar­dziej zda­je­my sobie spra­wę z kry­zy­su, któ­ry nastą­pił w życiu zakon­nym po ostat­nim Sobo­rze. Win­nym tego kry­zy­su nie był oczy­wi­ście Sobór, ani tym bar­dziej dekret Per­fec­tae cari­ta­tis, ile raczej sami zakon­ni­cy, któ­rzy zaczę­li ule­gać świa­to­wym modom, zapo­mi­na­jąc o wła­snych korze­niach. Nie­któ­re zgro­ma­dze­nia bar­dziej zaufa­ły ówcze­snym teo­riom psy­cho­lo­gicz­nym, socjo­lo­gicz­nym i poli­tycz­nym niż Ewan­ge­lii i naucza­niu Kościo­ła. Uwie­rzy­ły bar­dziej we Freu­da i Mark­sa niż w Ewan­ge­lię. (…) Ten kry­zys trwał dłu­go. Jesz­cze za cza­sów pon­ty­fi­ka­tu Jana Paw­ła II docho­dzi­ło do napięć mię­dzy nie­któ­ry­mi zgro­ma­dze­nia­mi a Sto­li­cą Apo­stol­ską (np. w spra­wie teo­lo­gii wyzwo­le­nia czy moral­no­ści sek­su­al­nej) i dopie­ro Synod Bisku­pów o życiu kon­se­kro­wa­nym i posy­no­dal­na adhor­ta­cja apo­stol­ska Vita con­se­cra­ta św. Jana Paw­ła II (1996) przy­nio­sły pewien impuls do zmian na lep­sze. Mniej zide­olo­gi­zo­wa­ne poko­le­nia zakon­ne, bliż­sze auten­tycz­nej wie­rze Kościo­ła, ock­nę­ły się dopie­ro za cza­sów Bene­dyk­ta XVI. Na szczę­ście, w doświad­czo­nej przez mark­sizm Pol­sce tego rodza­ju kusze­nie nie dotknę­ło życia zakon­ne­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji inau­gu­ra­cji Roku Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, 29 XI 2014 r.