Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (29)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Za kogo ludzie uwa­ża­ją Syna Czło­wie­cze­go? A wy za kogo Mnie uwa­ża­cie” (Mt 16,15) – pytał Pan Jezus Apo­sto­łów. To pyta­nie sta­wia Zba­wi­ciel każ­de­mu z nas. „A wy za kogo Mnie uwa­ża­cie” – trze­ba, żeby te sło­wa sta­wia­ła sobie każ­da rodzi­na. Kim jest dla nas, dla naszej rodzi­ny, Jezus Chry­stus. „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywe­go” (Mt 16,16) – odpo­wie­dział Piotr. Wte­dy Pan Jezus zapo­wie­dział, że Piotr będzie widzial­ną gło­wą Kościo­ła. „Ty jesteś Piotr – Opo­ka, i na tej Opo­ce zbu­du­ję Kościół mój… I tobie dam klu­cze kró­le­stwa nie­bie­skie­go” (Mt 16,18–19). A Paweł? Prze­śla­do­wał chrze­ści­jan. Pod Damasz­kiem otrzy­mał łaskę nawró­ce­nia i łaskę powo­ła­nia apo­stol­skie­go. Pod koniec życia, prze­czu­wa­jąc śmierć męczeń­ską, pisał: „Krew moja już ma być wyla­na na ofia­rę, a chwi­la mojej roz­łą­ki nade­szła. W dobrych zawo­dach wystą­pi­łem, bieg ukoń­czy­łem, wia­rę ustrze­głem” (2 Tm 4,6–7). Na każ­dym eta­pie życia każ­de­go z nas, ale tak­że – na każ­dym eta­pie roz­wo­ju rodzi­ny, trze­ba sta­wiać sobie pyta­nia: czy „w dobrych zawo­dach” wystę­pu­je­my, czy strze­że­my wia­ry, dla sie­bie i dla człon­ków rodzi­ny, dla swo­je­go zba­wie­nia i dla zba­wie­nia bliź­nich? Czcząc św. Pio­tra i św. Paw­ła sta­wiaj­my sobie pyta­nia, czy modli­my się za Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka? Czy nie ule­ga­my opi­niom, któ­re są nagła­śnia­ne w środ­kach prze­ka­zu, a mają nie­kie­dy za cel burze­nie zaufa­nia wier­nych do bisku­pów i księ­ży. „Rodzi­na win­na tak przy­go­to­wać dzie­ci do życia, aby każ­de wypeł­ni­ło cał­ko­wi­cie swe zada­nie, zgod­nie z otrzy­ma­nym od Boga powo­ła­niem” (św. Jan Paweł II, adh. Fami­lia­ris con­sor­tio, p. 53).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Pomo­dli­my się w rodzi­nie za Ojca Świę­te­go, naszych bisku­pów i kapła­nów. Poroz­ma­wia­my o naszej odpo­wie­dzial­no­ści za para­fię i za inne rodzi­ny