Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 12,1–11; 2 Tm 4,6–9; Mt 16,13–19

TOBIE DAM KLUCZE KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO

Nico­las Pous­sin, 1630, Chry­stus prze­ka­zu­je klu­cze św. Pio­tro­wi (Fot. Wiki­me­dia Com­mons)

Gdy Jezus przy­szedł w oko­li­ce Ceza­rei Fili­po­wej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uwa­ża­ją Syna Czło­wie­cze­go? A oni odpo­wie­dzie­li: Jed­ni za Jana Chrzci­cie­la, inni za Elia­sza, jesz­cze inni za Jere­mia­sza albo za jed­ne­go z pro­ro­ków. Jezus zapy­tał ich: A wy za kogo Mnie uwa­ża­cie? Odpo­wie­dział Szy­mon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywe­go. Na to Jezus mu rzekł: Bło­go­sła­wio­ny jesteś, Szy­mo­nie, synu Jony. Albo­wiem cia­ło i krew nie obja­wi­ły ci tego, lecz Ojciec mój, któ­ry jest w nie­bie. Otóż i Ja tobie powia­dam: Ty jesteś Piotr – Opo­ka, i na tej opo­ce zbu­du­ję mój Kościół, a bra­my pie­kiel­ne go nie prze­mo­gą. I tobie dam klu­cze kró­le­stwa nie­bie­skie­go: cokol­wiek zwią­żesz na zie­mi, będzie zwią­za­ne w nie­bie, a co roz­wią­żesz na zie­mi, będzie roz­wią­za­ne w nie­bie.
ROZWAŻANIE
Szy­mo­nie, jak­że jesteś szczę­śli­wy, że Pan dał ci łaskę roz­po­zna­nia swe­go Syna. Tylu patrzy­ło i słu­cha­ło, i dozna­ło uzdro­wie­nia, tylu kro­czy­ło przez dłuż­szy czas za Jezu­sem, a gdy padło zasad­ni­cze pyta­nie, tyl­ko ty jeden mia­łeś tyle odwa­gi i wia­ry, by odpo­wie­dzieć: „Tyś jest Syn Boga…”. Dzi­siaj Piotr w imie­niu wszyst­kich uczniów Chry­stu­sa nie prze­sta­je wyzna­wać wobec świa­ta praw­dy o Jezu­sie. Jego posłu­ga w tym się zawie­ra, by nikt nie znie­kształ­cił roz­po­zna­nej przez Kościół praw­dy o Zba­wi­cie­lu. Piotr boga­ty cha­ry­zma­tem wia­ry jest łaską dla Kościo­ła, dla nas.

rs