Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Mamy na Kogo czekać

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Zachę­tę Jezu­sa, wyra­żo­ną w sło­wie „czu­waj­cie”, moż­na odczy­tać nega­tyw­nie lub pozy­tyw­nie. Z jed­nej stro­ny ozna­cza jakiś nakaz, któ­ry trze­ba wypeł­nić. Z dru­giej zaś – szczę­ście ocze­ki­wa­nia na kogoś, kto przyj­dzie, powró­ci z podró­ży. (…) Ocze­ki­wa­nie to wiel­ki dar, czę­sto nie­do­sta­tecz­nie odkry­ty. Chry­stus mówi: „Czu­waj­cie”. Chce­my odpo­wie­dzieć: „Dobrze, Panie, że może­my czu­wać, ocze­ki­wać, tęsk­nić…”. Dzię­ki temu nasze życie nabie­ra barw. Pierw­szym i naj­pięk­niej­szym obsza­rem czu­wa­nia jest ocze­ki­wa­nie na przyj­ście Pana. Życie nie jest pust­ką. Każ­da nasza rela­cja do czło­wie­ka, każ­da nasza przy­jaźń, nasze pra­gnie­nia, marze­nia mają sens wła­śnie dla­te­go, że nie są ulot­ną chwi­lą, ale zapo­wie­dzią speł­nie­nia; zapo­wie­dzią takie­go pięk­na, któ­re­go nie może­my jesz­cze pojąć. Adwent przy­po­mi­na nam, że mamy na Kogo cze­kać, że powró­ci na zie­mię Daw­ca wszyst­kich darów. Powró­ci na zie­mię Ten, dzię­ki któ­re­mu jeste­śmy i kocha­my. Jak bar­dzo trud­ne jest to doświad­cze­nie bra­ku ocze­ki­wa­nia, chwy­ta­nia jedy­nie chwi­li, bra­ku per­spek­tyw, któ­re nada­ją życiu kie­ru­nek i cel!

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas aka­de­mic­kiej Mszy św.
w para­fii św. Bra­ta Alber­ta w Kra­ko­wie, 30 XI 2014 r.