Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Każdy chrześcijanin jest misjonarzem

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Oby nikt nie wyrze­kał się swe­go udzia­łu w ewan­ge­li­za­cji, bo jeśli ktoś rze­czy­wi­ście doświad­czył miło­ści Boga, nie potrze­bu­je wie­le cza­su, by zacząć Go gło­sić. Każ­dy chrze­ści­ja­nin jest misjo­na­rzem w takiej mie­rze, w jakiej spo­tkał się z miło­ścią Boga w Chry­stu­sie Jezu­sie. Misjo­na­rzem może być tyl­ko ten, kto czu­je się dobrze w szu­ka­niu dobra bliź­nie­go. Misjo­na­rzem może być tyl­ko ten, kto pra­gnie szczę­ścia innych. To otwar­cie ser­ca jest źró­dłem szczę­ścia, ponie­waż „wię­cej szczę­ścia jest w dawa­niu, ani­że­li w bra­niu”. Miłość do ludzi sta­no­wi ducho­wą siłę, uła­twia­ją­cą spo­tka­nie w peł­ni z Bogiem. Zamy­ka­nie oczu na bliź­nie­go czy­ni czło­wie­ka śle­pym rów­nież na Boga. Za każ­dym razem, gdy spo­ty­ka­my się z dru­gim czło­wie­kiem z miło­ścią, znaj­du­je­my się w sytu­acji odkry­cia cze­goś nowe­go w odnie­sie­niu do Boga. Jest spra­wą wiel­kiej wagi, aby Kościół – przyj­mu­jąc wier­nie wzór Mistrza – wycho­dził dzi­siaj gło­sić Ewan­ge­lię wszyst­kim ludziom, w każ­dym miej­scu, przy każ­dej oka­zji, nie zwle­ka­jąc, bez nie­chę­ci i bez obaw. Radość Ewan­ge­lii jest dla całe­go ludu, nie może z udzia­łu w niej wyklu­czać niko­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w para­fii pw. Pierw­szych Pol­skich
Męczen­ni­ków, Poznań 14 XII 2014 r.