Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Z JEZUSEM RADOŚĆ OBECNA JESTDOMU

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas modli­twy Anioł Pań­ski na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 14 grud­nia br.

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dro­gie dzie­ci, dro­ga mło­dzie­ży! Już od dwóch tygo­dni okres Adwen­tu zachę­ca nas do czu­wa­nia ducho­we­go, aby przy­go­to­wać dro­gę Panu, któ­ry przy­cho­dzi. W tę trze­cią nie­dzie­lę litur­gia pro­po­nu­je nam inną posta­wę wewnętrz­ną, w któ­rej nale­ży prze­ży­wać to ocze­ki­wa­nie Pana, to zna­czy radość, radość Jezu­sa. Przy­nie­śli­ście trans­pa­rent: „Z Jezu­sem radość obec­na jest w domu”. Sło­wa te pro­po­nu­ją nam radość Jezu­sa. Ludz­kie ser­ce pra­gnie rado­ści. Każ­da rodzi­na, każ­dy naród dąży do szczę­ścia. Ale jaka to radość, do któ­rej prze­ży­wa­nia i świad­cze­nia powo­ła­ny jest chrze­ści­ja­nin? Jest to radość, któ­ra pocho­dzi z bli­sko­ści Boga, z Jego obec­no­ści w naszym życiu. Od chwi­li, kie­dy Jezus wszedł w histo­rię poprzez swo­je naro­dzi­ny w Betle­jem, ludz­kość otrzy­ma­ła ziar­no kró­le­stwa Boże­go, jak gle­ba, na któ­rą rzu­co­ne jest ziar­no, będą­ce obiet­ni­cą przy­szłych żniw. Nie trze­ba już szu­kać gdzie indziej! Jezus przy­szedł, aby przy­nieść radość wszyst­kim i na zawsze. (…) Św. Paweł, w dzi­siej­szej litur­gii, wska­zu­je warun­ki bycia „misjo­na­rza­mi rado­ści”: modlić się wytrwa­le, nie­usta­nie dzię­ko­wać Bogu, dosto­so­wy­wać się do Jego Ducha, dążyć do dobra, a uni­kać zła. Jeśli to będzie nasz styl życia, to wów­czas Dobra Nowi­na będzie mogła wejść do wie­lu domów i pomóc poszcze­gól­nym oso­bom oraz   rodzi­nom odkryć, że w Jezu­sie jest zba­wie­nie. (…) Ze spoj­rze­niem ku bar­dzo już bli­skie­mu Boże­mu Naro­dze­niu Kościół zapra­sza nas do świad­cze­nia, że Jezus nie jest posta­cią z prze­szło­ści; On jest Sło­wem Bożym, któ­re dziś nadal oświe­ca dro­gę czło­wie­ka; Jego gesty – sakra­men­ty – są wyra­zem czu­ło­ści, pocie­sze­nia i miło­ści Ojca wobec każ­de­go czło­wie­ka. Niech Dzie­wi­ca Mary­ja, „Przy­czy­na naszej rado­ści”, czy­ni nas coraz bar­dziej rado­sny­mi w Panu, któ­ry przy­cho­dzi, aby wyzwo­lić nas z wie­lu nie­wo­li wewnętrz­nych i zewnętrz­nych.