Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nadejście „Słowa”

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Św. Augu­styn w jed­nej ze swych homi­lii, cha­rak­te­ry­zu­jąc rolę św. Jana Chrzci­cie­la, mówił: „Oczy cho­rych lęka­ją się świa­tła dzien­ne­go, ale zno­szą świa­tło lam­py i dla­te­go Dzień [czy­li Chry­stus] mają­cy przy­być, wysłał przed sobą lam­pę; do serc wier­nych poprze­dza­ła Go lam­pa, aby zmie­szać zamy­sły bez­boż­nych”. Ten „naj­więk­szy z ludzi” nie chciał przy­pi­sy­wać sobie tego, co było wyłącz­nie darem Bożym, dla­te­go okre­ślił się tyl­ko „gło­sem”, któ­ry przy­go­to­wu­je dro­gę do nadej­ścia „Sło­wa”, czy­li Chry­stu­sa. Św. Augu­styn w nie­zwy­kle cie­ka­wy spo­sób roz­wi­nął tę myśl: „Czym jest głos bez sło­wa? Jest pustym dźwię­kiem, któ­ry nicze­go nic ozna­cza. Głos bez sło­wa dźwię­czy w uchu, ale nie przy­no­si pożyt­ku dla ser­ca. Roz­waż­my, w jakim porząd­ku docho­dzi do wzbo­ga­ce­nia ser­ca. Gdy myślę o tym, co mam powie­dzieć, wte­dy sło­wo rodzi się w moim ser­cu; a jeśli chcę ci coś powie­dzieć, sta­ram się wzbu­dzić w two­im ser­cu to, co już ist­nie­je w moim. W tym celu posłu­gu­ję się gło­sem i mówię do cie­bie, aby sło­wo, któ­re jest we mnie, mogło dotrzeć do cie­bie i prze­nik­nąć do two­je­go ser­ca.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w para­fii pw. Pierw­szych Pol­skich Męczen­ni­ków, Poznań 14 XII 2014 r.