Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 42,1–4.6–7; Dz 10,34–38; Mk 1,6b–11
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

CHRZEST JEZUSA

Jan Chrzci­ciel tak gło­sił: Idzie za mną moc­niej­szy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schy­lić i roz­wią­zać rze­myk u Jego san­da­łów. Ja chrzci­łem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świę­tym. W owym cza­sie przy­szedł Jezus z Naza­re­tu w Gali­lei i przy­jął od Jana chrzest w Jor­da­nie. W chwi­li, gdy wycho­dził z wody, ujrzał roz­wie­ra­ją­ce się nie­bo i Ducha jak gołę­bi­cę zstę­pu­ją­ce­go na sie­bie. A z nie­ba ode­zwał się głos: Tyś jest mój Syn umi­ło­wa­ny, w Tobie mam upodo­ba­nie.
ROZWAŻANIE
Jezus z Naza­re­tu. Umi­ło­wa­ny Syn. To pierw­sze imię pocho­dzi od ludzi. To dru­gie od Boga. Zna­ją­cy Go ludzie mówi­li: ma na imię Jezus, wycho­wał się w Naza­re­cie, zna­my Go dobrze, wszyst­ko o Nim wie­my. Ojciec nie­bie­ski chce rów­nież powie­dzieć: Jego imię to mój Syn, znam Go naj­le­piej, bo to jedy­ny, umi­ło­wa­ny Syn. Nad Jor­da­nem te dwa zda­nia, dwie praw­dy spo­ty­ka­ją się, nie prze­cząc sobie. Obie opi­su­ją tę samą oso­bę Boskie­go Zba­wi­cie­la. Przyj­mu­jąc obie praw­dy, zaczy­na­my praw­dzi­wie wie­rzyć w Tego, któ­ry będąc Bogiem, zechciał być Czło­wie­kiem.

rs