Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Jak Mędrcy ze Wschodu

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Naszą przy­na­leż­ność do Kościo­ła, naszą wia­rę i miłość do Kościo­ła wyra­ża­my naj­peł­niej pod­czas spra­wo­wa­nia Eucha­ry­stii. Pośród nas sta­je żywy Chry­stus. To On nas gro­ma­dzi w jed­ną rodzi­nę dzie­ci Bożych, w jed­ną wspól­no­tę, w jeden Kościół świę­ty, powszech­ny i apo­stol­ski. Dziś wyj­dzie­my na uli­ce, przej­dzie­my Trak­tem Kró­lew­skim do cen­trum Kra­ko­wa, aby ze wszyst­ki­mi podzie­lić się rado­sną nowi­ną, że spo­tka­li­śmy Jezu­sa, tak jak spo­tka­li Go Mędr­cy ze Wscho­du. Jezus przy­szedł do wszyst­kich i wszy­scy mają pra­wo czuć się kocha­ni przez Nie­go. Jezus niko­mu nie zagra­ża. Jezus niko­mu nic nie zabie­ra. On nam wszyst­ko daje, bo za nas wszyst­kich umarł i zmar­twych­wstał, aby­śmy życie mie­li i mie­li je w obfi­to­ści (por. J 10,10). Podą­żaj­my więc wszy­scy – jak Mędr­cy ze Wscho­du – do Jezu­sa. Szu­kaj­my Go we wszyst­kich sytu­acjach nasze­go życia, tak­że w dru­gim czło­wie­ku, zwłasz­cza cze­ka­ją­cym na naszą pomoc i soli­dar­ność. Ofia­ruj­my Jezu­so­wi to, co w nas naj­lep­sze, to co jest naszym skar­bem i zło­tem.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kró­lew­skiej Kate­drze na Wawe­lu
z oka­zji uro­czy­sto­ści Obja­wie­nia Pań­skie­go, 6 I 2015 r.