Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nadeszła godzina świadectwa

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Fun­da­men­tal­ne zna­cze­nie ma nawró­ce­nie oso­bi­ste, ponie­waż tyl­ko czło­wiek zmie­nia­ją­cy swo­je myśle­nie na Boże myśle­nie sta­je się posłusz­ny Bogu i chce reali­zo­wać Jego wolę. Zno­wu nale­ży przy­po­mnieć, że Pan Bóg pierw­szy wycho­dzi do czło­wie­ka i zapra­sza, by ten w wol­no­ści odkrył, że nie ma lep­szej wizji życia od tej, któ­rą pro­po­nu­je Stwór­ca. Czło­wiek, któ­ry pozwa­la, że myśli Boga sta­ją się jego myśla­mi, a dro­gi Boga jego dro­ga­mi, wpły­wa na śro­do­wi­sko, w któ­rym żyje. Tak zaczy­na się nawró­ce­nie w prze­strze­ni spo­łecz­nej, naro­do­wej i pań­stwo­wej. Ludzie, któ­rzy wie­dzą i wie­rzą, że Bóg jest Panem histo­rii i w Jego rękach są losy świa­ta, sta­ją się „Boży­mi akto­ra­mi” na sce­nie spo­łecz­nej. Swo­im życiem wia­ry, w myśl wezwa­nia Jezu­sa, by być solą zie­mi i świa­tłem świa­ta, podej­mu­ją dzia­ła­nia, by czy­nić świat bar­dziej ludz­kim i bar­dziej Bożym. Nie będzie odpo­wie­dzial­nej tro­ski o Naród i naszą pań­stwo­wość bez ludzi szla­chet­nych, uczci­wych i pra­wych, świa­do­mych korze­ni, z któ­rych wyra­sta­ją. Pro­gram dusz­pa­ster­ski nawią­zu­ją­cy do chrztu Pol­ski, czy­li do począt­ków chrze­ści­jań­stwa i pań­stwo­wo­ści pol­skiej, ma nam pomóc w budze­niu świa­do­mo­ści tych korze­ni i mądrej tro­ski o nie.

Frag­ment wywia­du dla „Nasze­go Dzien­ni­ka”, 6. XII. 2014 r.