Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: 1 Sm 3,3b–10.19; 1 Kor 6,13c–15a.17–20; J 1,35–42

POWOŁANIE PIERWSZYCH UCZNIÓW

Jan stał wraz z dwo­ma swo­imi ucznia­mi i gdy zoba­czył prze­cho­dzą­ce­go Jezu­sa, rzekł: Oto Bara­nek Boży. Dwaj ucznio­wie usły­sze­li, jak mówił, i poszli za Jezu­sem. Jezus zaś odwró­ciw­szy się i ujrzaw­szy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Cze­go szu­ka­cie? Oni powie­dzie­li do Nie­go: Rab­bi, to zna­czy: Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz? Odpo­wie­dział im: Chodź­cie, a zoba­czy­cie. Poszli więc i zoba­czy­li, gdzie miesz­ka, i tego dnia pozo­sta­li u Nie­go. Było to oko­ło godzi­ny dzie­sią­tej. Jed­nym z dwóch, któ­rzy to usły­sze­li od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szy­mo­na Pio­tra. Ten spo­tkał naj­pierw swe­go bra­ta i rzekł do nie­go: Zna­leź­li­śmy Mesja­sza, to zna­czy: Chry­stu­sa. I przy­pro­wa­dził go do Jezu­sa. A Jezus wej­rzaw­szy na nie­go rzekł: Ty jesteś Szy­mon, syn Jana,
ty będziesz się nazy­wał Kefas, to zna­czy: Piotr.
ROZWAŻANIE
Już poszli za Jezu­sem. Już wyczu­wa­li intu­icyj­nie, że war­to iść za nowo­po­zna­nym Mistrzem. Dobrze zro­zu­mie­li wska­za­nie pro­ro­ka Jana znad Jor­da­nu. Moż­na by sądzić, że wszyst­ko jest już jasne. A tym­cza­sem pada pro­ste i zara­zem fun­da­men­tal­ne pyta­nie: cze­go szu­ka­cie? To nie jest pyta­nie tyl­ko do tych, co star­tu­ją. To pyta­nie potrzeb­ne jest tak­że tym, któ­rzy są w dro­dze. I nie­waż­ne od jak daw­na. To pyta­nie jest potrzeb­ne, bo pozwa­la sko­ry­go­wać popeł­nio­ny błąd.

rs