Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Stał się człowiekiem do końca

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Dzi­siaj, w Nie­dzie­lę Chrztu Pań­skie­go, koń­czy się litur­gicz­ny okres Boże­go Naro­dze­nia. (…) Ewan­ge­lia św. Mar­ka pomi­ja okres dzie­ciń­stwa Jezu­sa oraz Jego ukry­te­go życia w Naza­re­cie. Ewan­ge­li­sta roz­po­czy­na swo­je opo­wia­da­nie Dobrej Nowi­ny od przed­sta­wie­nia posta­ci Jana Chrzci­cie­la, przy­go­to­wu­ją­ce­go dro­gę Panu, pro­stu­ją­ce­go dla Nie­go ścież­ki. Jan nawo­ły­wał grzesz­ni­ków do nawró­ce­nia, do odmia­ny życia, a zna­kiem zewnętrz­nym takiej goto­wo­ści było przy­ję­cie chrztu poku­ty przez zanu­rze­nie w wodach Jor­da­nu i wyzna­wa­nie grze­chów. Jezus nie potrze­bo­wał chrztu. Był prze­cież bez grze­chu. Był świę­ty świę­to­ścią Boga. A jed­nak rów­nież i On usta­wił się w kolej­ce z grzesz­ni­ka­mi, by przy­jąć od Jana chrzest. W taki spo­sób chciał roz­po­cząć swo­ją publicz­ną dzia­łal­ność, soli­da­ry­zu­jąc się z grzesz­ny­mi ludź­mi. (…) Stał się czło­wie­kiem do koń­ca. Wziął na sie­bie wszyst­kie nasze naj­trud­niej­sze spra­wy, nasze grze­chy, by przez swo­ją śmierć i zmar­twych­wsta­nie rady­kal­nie ule­czyć nasze ser­ca, pojed­nać nas z Bogiem i otwo­rzyć nam dro­gę wio­dą­cą do praw­dzi­we­go życia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość
Chrztu Pań­skie­go, 11 I 2015 r.