Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Rodziny powołane do świętości

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Bierz­cie przy­kład ze świa­dec­twa wie­lu rodzin, któ­re wska­zu­ją dro­gi, w jaki spo­sób moż­na wzra­stać w miło­ści poprzez utrzy­my­wa­nie sta­łej wię­zi z Bogiem i uczest­ni­cze­nie w życiu Kościo­ła, przez tro­skę o dia­log, posza­no­wa­nie punk­tu widze­nia dru­giej oso­by, goto­wość do służ­by, cier­pli­wość wobec sła­bo­ści dru­giej oso­by, prze­ba­cze­nie i proś­bę o prze­ba­cze­nie, prze­zwy­cię­ża­nie z mądro­ścią i poko­rą poja­wia­ją­cych się kon­flik­tów, przy­ję­cie wspól­nej wizji wycho­wa­nia, otwar­cie się na inne rodzi­ny, wraż­li­wość na ubo­gich, odpo­wie­dzial­ność za życie spo­łecz­ne. Są to wszyst­ko ele­men­ty, któ­re przy­czy­nia­ją się do budo­wa­nia rodzi­ny. Wcie­laj­cie je w życie odważ­nie, będąc pew­ni, że będzie­cie w sta­nie obda­rzać miło­ścią innych, sta­nie­cie się żywą Ewan­ge­lią, praw­dzi­wym Kościo­łem domo­wym. Przed mał­żeń­stwem i rodzi­ną sto­ją naj­wyż­sze cele. Każ­dy z mał­żon­ków jak i wszy­scy człon­ko­wie rodzi­ny są powo­ła­ni do świę­to­ści. A ponie­waż wspie­ra ich na tej dro­dze łaska sakra­men­tal­na, dla­te­go ich dro­ga do świę­to­ści jest moż­li­wa do prze­by­cia, cze­go dowo­dem są pro­ce­sy beaty­fi­ka­cyj­ne i kano­ni­za­cyj­ne, jakie się toczą w tej chwi­li w Kon­gre­ga­cji ds. Świę­tych.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Paster­ki, 25 XII 2014 r.