Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Jon 3,1–5.10; 1 Kor 7,29–31; Mk 1,14–20

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

Gdy Jan został uwię­zio­ny, przy­szedł Jezus do Gali­lei i gło­sił Ewan­ge­lię Bożą. Mówił: Czas się wypeł­nił i bli­skie jest kró­le­stwo Boże. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię. Prze­cho­dząc obok Jezio­ra Gali­lej­skie­go, ujrzał Szy­mo­na i bra­ta Szy­mo­no­we­go, Andrze­ja, jak zarzu­ca­li sieć w jezio­ro; byli bowiem ryba­ka­mi. Jezus rzekł do nich: Pójdź­cie za Mną, a spra­wię, że się sta­nie­cie ryba­ka­mi ludzi. I natych­miast zosta­wi­li sie­ci i poszli za Nim. Idąc nie­co dalej, ujrzał Jaku­ba, syna Zebe­de­usza, i bra­ta jego, Jana, któ­rzy też byli w łodzi i napra­wia­li sie­ci. Zaraz ich powo­łał, a oni zosta­wi­li ojca swe­go, Zebe­de­usza, razem z najem­ni­ka­mi w łodzi i poszli za Nim.
ROZWAŻANIE
Trzy kolej­ne, nastę­pu­ją­ce po sobie sło­wa Pana: „Czas się wypeł­nił”, „nawra­caj­cie się” i „pójdź za Mną” wyzna­cza­ją dro­gę na dziś. Pierw­sze: już teraz jest naj­lep­sza chwi­la, by pod­jąć to, co naj­waż­niej­sze, nie ma na co cze­kać, peł­nia jest dziś, teraz – i dla­te­go nie zwle­kaj. Dru­gie: róż­ne zmia­ny są koniecz­ne, wie­lu mówi o potrze­bie refor­mo­wa­nia, ale naj­waż­niej­sza zmia­na to ta, któ­ra prze­bie­ga w ludz­kim ser­cu, a nazy­wa się nawró­ce­nie. Trze­cie: jest wie­le dróg, ich roz­ma­itość widocz­na jest na każ­dym kro­ku – mówią o tym spo­tka­ni ludzie, każ­da stro­na inter­ne­to­wa, codzien­ne media i nastę­pu­ją­ce po sobie wyda­rze­nia; lecz tyl­ko jed­na dro­ga jest god­na uwa­gi: ta wska­za­na przez Jezu­sa.

rs