Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Jesteśmy jak bracia

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Chry­stus odrzu­ca prak­ty­kę ogra­ni­cza­nia się wyłącz­nie do miło­ści „swo­ich”. „Jeśli miłu­je­cie tyl­ko tych, któ­rzy was miłu­ją, cóż szcze­gól­ne­go czy­ni­cie? Czyż i poga­nie tego nie czy­nią?”. Za przy­kład ewan­ge­licz­nej miło­ści Chry­stus daje Sama­ry­ta­ni­na, któ­ry pochy­la się nad pora­nio­nym przez zbój­ców Żydem, z któ­rym nie łączy go ani wspól­na wia­ra, ani wspól­ne pocho­dze­nie. Chrze­ści­jań­stwo pozba­wio­ne miło­ści bliź­nie­go tra­ci swo­ją moc i gro­zi mu, że sta­nie się jak zwie­trza­ła sól, któ­ra tra­cąc smak prze­sta­je być uży­tecz­na. (…) Pierw­si ucznio­wie Jezu­sa Chry­stu­sa, wraz z Jego Mat­ką, byli Żyda­mi, któ­rzy tak­że po Jego śmier­ci modli­li się ze swo­imi żydow­ski­mi współ­ziom­ka­mi w Świą­ty­ni Jero­zo­lim­skiej oraz w syna­go­gach. Potem, przez pra­wie dwa tysią­ce lat, uczy­ni­li­śmy wie­le, aby się od sie­bie odda­lić. Upły­nął zale­d­wie czas dwóch poko­leń, odkąd zaczę­li­śmy czy­nić świa­do­me i zde­cy­do­wa­ne wysił­ki, aby się do sie­bie zbli­żyć. W cza­sie pamięt­nej wizy­ty w rzym­skiej syna­go­dze w roku 1986, Jan Paweł II powie­dział do Naczel­ne­go Rabi­na Rzy­mu, gdy obję­li się po bra­ter­sku: „Jeste­śmy jak bra­cia, któ­rzy po bar­dzo dłu­gim cza­sie się odna­leź­li”.

Frag­ment pozdro­wie­nia w syna­go­dze „Tem­pel” z oka­zji
XVIII Dnia Juda­izmu, Kra­ków 17 I 2015 r.