Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Dzień Judaizmu

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Wiek XX i począ­tek wie­ku XXI pozo­sta­ną w świa­do­mo­ści ludów i naro­dów jako czas szcze­gól­nej tra­ge­dii. W tym okre­sie nastą­pi­ła nie­sły­cha­na kumu­la­cja i eks­plo­zja nie­na­wi­ści, cze­go sym­bo­la­mi sta­ły się tota­li­ta­ry­zmy (komu­nizm i nazizm), któ­re spo­wo­do­wa­ły śmierć milio­nów ludzi. W odpo­wie­dzi na te dra­ma­tycz­ne doświad­cze­nia dzie­jo­we (…) Kościół, odczy­tu­jąc wska­za­nia pły­ną­ce z Obja­wie­nia, sta­ra się gło­sić Dobrą Nowi­nę o zba­wie­niu, prze­ma­wia­jąc do ludz­kich sumień. Usi­łu­je to czy­nić w duchu dia­lo­gu, by (…) imię Boga sta­wa­ło się coraz bar­dziej tym, czym napraw­dę jest, tzn. imie­niem poko­ju i wezwa­niem do poko­ju. Jed­ną z form tego dia­lo­gu jest wła­śnie prze­ży­wa­ny dzi­siaj Dzień Juda­izmu w Koście­le kato­lic­kim w Pol­sce. Jego celem jest modli­twa i reflek­sja nad ducho­wą wię­zią chrze­ści­jań­stwa z juda­izmem; chrze­ści­ja­nie wie­rzą bowiem w Jezu­sa Chry­stu­sa, Syna Boże­go i Syna Czło­wie­cze­go, któ­ry – jako Żyd, poto­mek Dawi­da, Mesjasz Izra­ela – jest jedy­nym Zba­wi­cie­lem świa­ta, któ­ry jed­no­czy wszyst­kie naro­dy.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji XVIII Dnia Juda­izmu
w Pozna­niu, w koście­le pw. św. Woj­cie­cha, 15 I 2015 r.